Agenda Algemeen Bestuur webversie (13-9-2017)

Datum: 13-9-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Kandidaatstelling en Benoeming nieuw DB-lid

3.b Werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot kredietvotering voor investeringen

3.c Plan van aanpak 2e toetsing regionale keringen

3.d Aanvraag uitvoeringskrediet project reparatie luchtleiding rwzi Bath

3.e Projectplan aanleg waterretentie Poort Staakberg

4 Mededelingen

4.a Vergoedingen interne leden commissies

4.b Verslag commissie geloofsbrieven nevenfuncties 2017

5 Ingekomen stukken

5.a Brief gemeente Geertruidenberg 'Voorkeursalternatief dijkversterking Geertruidenberg en Amertak' met DB-reactie

5.c Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'Rivierverruiming Overdiepse Polder, décharge project'

5.d Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu Benoeming voorzitter waterschap Brabantse Delta

6 Rondvraag

7 Sluiting