Agenda Algemeen Bestuur webversie (7-12-2016)

Datum: 7-12-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Aanvraag uitvoeringskrediet cofinanciering POP3 Water

3.b Uitgangspunten sturen op hoofdlijnen

4 Mededelingen

4.a Managementletter 2016-4

4.b Inzendingen en nominaties Waterinnovatieprijs Unie 2016 van waterschappen en RIONED-innovatieprijs 2017

4.c Eindafrekening Tweede Bestuursovereenkomst

4.d Jaarrekening Het Waterschapshuis 2015

5 Ingekomen stukken

5.a Schriftelijke vragen en antwoorden fractie CDA 'Energiepotentie van oppervlaktewater'

5.b Brief rekenkamercommissie 'Quick scan effectiviteit watertoets en overige onderwerpen'

6 Rondvraag
Mondeling

7 Sluiting