Agenda Algemeen Bestuur webversie (26-9-2018)

Datum: 26-9-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a Actualisatie participatieaanpak

3.b Kostentoedeling en kostentoedelingsverordening watersysteembeheer

3.c Unievoorstellen over aanpassen belastingstelsel (CAB)
Aanvulling volgt.

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Aanvraag uitvoeringskrediet realisatie thermofiele gisting rwzi Nieuwveer

4.b Zienswijze gewijzigde begroting 2018 BWB

4.c 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

4.d Lidmaatschap werkgeversvereniging

4.e Aanpassing budget anticiperende grondaankopen (project 6685)

4.f Aanbieding aanbestedingsleidraad accountantsdienst 2019 - 2021

5 MEDEDELINGEN

5.a Financiële aspecten Markdal

5.b Managementletter 2018-3

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Reactie Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren, de reactie Nederlandse Fruittelers organisatie en de reactie van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Particulier Grondbezit en Brabants Landschap op voorstellen UvW voor aanpassing belastingstelsel

6.b Vragen Fractie Ons Water/Waterbreed over zoet water aanvoer en DB-reactie

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING