Agenda Algemeen Bestuur webversie (18-1-2017)

Datum: 18-1-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Oordeelsvorming Duurzaamheid

1.b Spreekrecht
De volgende sprekers hebben zich aangemeld. De heren Oomen en Geysen (agendapunt 5a) De heer Elsman (agendapunt 3h)

1.c Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Voorstel samenstelling en opdracht vertrouwenscommissie

3.a.1 Naar een nieuwe dijkgraaf: vertrouwenscommissie en tijdpad

3.a.2 Profiel nieuwe dijkgraaf

3.b Wijziging Verordening behandeling bezwaren waterschap Brabantse Delta 2015 inzake rechtspositionele besluiten

3.c Vaststelling projectplan EVZ Leijloop, Hazeldonk Breda

3.d Financieel normenkader 2016 en 2017 en bijbehorend controleprotocol

3.e UItvoeringskrediet voor EVZ's en beekherstel Tilburg

3.f Uitvoeringskrediet voor acht watersysteemanalyses voor de Kaderrichtlijn Water (KRW)

3.g Uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van maatregelen in het gebied van de Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil

3.h Handelskwekerij A.J. Dekkers

4 Mededelingen

4.a Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017

4.b Verantwoording over het archiefbeheer 2015 en 2016

4.c Inzet van instrumenten voor grondverwerving voor natte natuurparels

4.d Waarschuwingsbrief overtredingen zuiveringstechnische werken, handhaven eigen organisatie

4.e Rapportage onderzoek doelmatigheid beleid diffuse emissies (artikel 109a-onderzoek)

5 Ingekomen stukken

5.a Vragen fractie Water Natuurlijk 'Situatie Vergunningverlening in 't Merkske' en antwoord dagelijks bestuur

5.b Uitkomsten overleg rekenkamercommissie en fractievoorzitters op 7 december 2016

5.c Brief Belastingsamenwerking West-Brabant 'Toekomstbestendige BWB: professioneel en zaakgericht'

5.d Ontslagbrief dijkgraaf waterschap Brabantse Delta

6 Rondvraag

7 Sluiting