Agenda Algemeen Bestuur webversie (13-7-2016)

Datum: 13-7-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Kadernota 2017-2026

3.b Naams- en scopewijziging Voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken

3.c Lange termijn agenda en BOB

3.d  Treasurystatuut 2016

3.e  Vaststelling projectplan EVZ Kibbelvaart-Halderberge

3.f  Vaststelling projectplan EVZ Molenbeek fase 3 (gedeeltelijk) te Roosendaal

4 Mededelingen

4.a Betrokkenheid algemeen bestuur bij de Omgevingswet

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting