Agenda Algemeen Bestuur webversie (30-1-2019)

Datum: 30-1-2019

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Nazorgonderzoek rekenkamercommissie Nationaal Bestuursakkoord Water

3.a.2 Brief rekenkamercommissie over nazorgonderzoek baggerbeleid en stand van zaken lopende onderzoeken

3.a.3 Brief aan het algemeen bestuur 'Termijnoverschrijding reacties rekenkamercommissie'

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Onderzoek rekenkamercommissie ICT en Veiligheid

3.b.2 Financieel normenkader 2018

3.b.3 Besluitvorming ruimtelijke adaptatie

3.b.4 Gedragscodes en uitvoeringsregels integriteit algemeen en dagelijks bestuur

3.b.5 Peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Zienswijze gewijzigde begroting 2019 BWB

4.b Vestigen zakelijke rechten transportleidingen

4.c Nieuwe invulling jeugdbestuurderschap

4.d Keuze accountant controlejaren 2019-2021

4.e Aanvraag uitvoeringskrediet verbeteren afvoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd te Bosschenhoofd

4.f Aanvraag aanvullend krediet, Verbetering Regionale Keringen (VRK)

4.g Mandatering besluit tot vaststellen van het projectplan Waterwet Verbetering Regionale Keringen deelgebied Midden

4.h Vaststelling projectplan "EVZ boomkikker, fase III", in de gemeente Breda

4.i Vaststelling projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange Rekken" te Tilburg

4.j Vaststelling projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen

4.k Vaststelling projectplan Wateroverlast Steenbergen-Zuid

5 MEDEDELINGEN

5.a Manifest 'Brabants mozaïek in ontwikkeling'

5.b Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019

5.c Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Aangenomen motie gemeente Dongen 6e wijziging GR BWB

6.b Brief Aquon 'Voorgenomen besluit deelname werkgeversvereniging' en reactie dagelijks bestuur

6.c Vragen fractie Natuurterreinen dijkversterking Geertruidenberg en Amertak en DB-reactie

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING