Agenda Algemeen Bestuur webversie (27-2-2019)

Datum: 27-2-2019

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

2.a Brief rekenkamercommissie 'Nazorgonderzoek baggerbeleid'

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Overdrachtsdocument

3.b.2 Lokale invulling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

3.b.3 Besluitvorming AB over aanvullend uitvoeringskrediet voor de inlaatvoorziening en Roode Vaart in Zevenbergen

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Aanvraag uitvoeringskrediet voor Eerste Beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans – Fase 2 en 3

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet project Systeemherstel Waterketen

4.c Aanvullend uitvoeringskrediet voor de verdere uitwerking van het project Cruijslandse Kreken fase 2

4.d Het Waterschapshuis: Zienswijze op actualisatie begroting 2019 en ontwerpbegroting 202

5 MEDEDELINGEN

5.a Evaluaties werkgroep bestuurlijke vernieuwing

5.b Toetsing regionale wateroverlast

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk 'toegankelijkheid schouwpaden e.a. jan '19'

6.b Belastingsamenwerking West-Brabant '1e begrotingswijziging BWB 2019 en Kadernota en Meerjaren beleidsplan 2O2O-2O23'

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING