Agenda Algemeen Bestuur webversie (8-3-2017)

Datum: 8-3-2017

Tijd: 20:00 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht
Er zijn op dit moment nog geen sprekers aangemeld.

1.b Brief rekenkamercommissie over effectiviteit watertoets

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Sturen op Hoofdlijnen: De werkwijze

3.b Tijdelijke aanpassing tijdsbesteding leden dagelijks bestuur

3.c Benoeming lid rekenkamercommissie

3.d Wijziging gemeenschappelijke regeling HWH

3.e Vaststelling projectplan EVZ/beekherstel Rillaersebaan

4 Mededelingen

4.a Inzet kabinetsformatie 2017/Gezamenlijke investeringsagenda

4.b Resultaten bedrijfsvergelijking zuiveren 2015

4.c Vennootschapsbelasting bij SNB

4.d Verleidingsplan innovatie

4.e Kansrijke alternatieven voor dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

4.f Evaluatie en voortgang opdracht vergroten waterbewustzijn studenten AKV St Joost (Avans hogeschool)

4.g Lange termijnagenda algemeen bestuur 2017

5 Ingekomen stukken

5.a Brief gemeente Waalwijk met DB-reactie 'Waterschade kwekerij Sprang Capelle

5.b Brief Unie van Waterschappen 'Stand van zaken aanpassing belastingstelsel waterschappen'

5.c Bekrachtigd besluit eervol ontslag C. Moonen

6 Realiseren projecten op gronden van derden (ingebracht door AB-lid Mureau, conform artikel 14 RvO)

7 Rondvraag

8 Vertrouwelijk deel

9 Sluiting