Agenda Algemeen Bestuur webversie (12-7-2017)

Datum: 12-7-2017

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Kadernota 2018-2027 (samen komen we steeds verder)

3.b Aanvraag uitvoeringskrediet slibrooster en slibstudie Bath

3.c Accountantsdiensten boekjaar 2018

3.d Aanvraag 1e uitvoeringskrediet AWP 2.0

3.e Prognose en realisatie van projecten binnen zuiveringsbeheer

3.f Zienswijze jaarschijf 2018 programmabegroting 2018-2021 en gewijzigde begroting 2017 BWB

3.g Aanvraag uitvoeringskrediet instandhouding gistingstanks rwzi Bath

3.h Woonplaatsontheffing nieuwe dijkgraaf

4 Mededelingen

4.a Aanvullende toetsresultaten regionale keringen

5 Ingekomen stukken

5.a Brief de heer J. van der Aa 'Beëindiging lidmaatschap dagelijks bestuur'

6 Rondvraag

7 Sluiting