Agenda Algemeen Bestuur webversie (12-10-2016)

Datum: 12-10-2016

Tijd: 20:50 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

1.c Onderzoek rekenkamercommissie naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

1.d aanbieding rapportage nazorgonderzoek subsidieverwerving bij Brabantse Delta

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Verlenen uitsluitend recht aan SNB tot slibverwerking

3.b Renovatie bedrijfsgebouwen rwzi's Bath, Nieuwveer en Rijen

3.c Projectplan uitbreiding waterberging Sportpark Fijnaart fase 2

4 Mededelingen

4.a Bestuursopdracht strategie slibeindverwerking

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting