Agenda Algemeen Bestuur webversie (13-6-2018)

Datum: 13-6-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a Nota's ter verantwoording 2017

3.a.1 Jaarstukken 2017 waterschap Brabantse Delta

3.a.2 Besprekingsverslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken 30 mei 2018 - voor kennisgeving

3.a.3 Evaluaties afgeronde projecten - voor kennisgeving

3.a.4 Samenvatting Zuiveringsspiegel - voor kennisgeving

3.a.5 Jaarverslag 2017 crisisbeheersing waterschap Brabantse Delta - voor kennisgeving

3.a.6 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften - voor kennisgeving

3.a.7 Rapportage over het gevoerde integriteitsbeleid waterschap Brabantse Delta - voor kennisgeving

3.b Kadernota 2019 2028

3.c Ontwerpinstemmingsbesluit vigerend winningsplan voor gaswinning in Waalwijk, conform artikel 27 verzoek namens de fracties Water Natuurlijk, PvdA en Natuurterreinen

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

5 MEDEDELINGEN

5.a Managementletter 2018-2

5.b Verantwoordingslijn inzake verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen)

5.c Evaluatie handhavingsuitvoeringsprogramma

5.d Bod Natuurnetwerk Regio West-Brabant

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Zienswijzetraject Ontwerp Omgevingsvisie Brabant

6.b Brief fractie CDA ‘Onderwewrp herziening Belastingstelsel - voorstel invoering emissieheffing‘ en antwoord DB

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING