Agenda Algemeen Bestuur webversie (11-7-2018)

Datum: 11-7-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.a.1 Kadernota 2019-2028 'Stroomversnelling in uitvoering'

3.a.2 Bestuursopdracht voor aanbesteding accountantsdiensten controlejaren 2019-2021 met mogelijkheid tot verlenging 2022 en 2023

3.a.3 Naar een nieuwe secretaris-directeur: selectiecommissie en tijdpad

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Sturen op hoofdlijnen kredietvotering en mandatering dagelijks bestuur

4.b Aanvraag uitvoeringskrediet project 800085 conservering betonwerken (1e zuiveringstrap) rwzi Nieuwveer

5 MEDEDELINGEN

5.a Verantwoording over het archiefbeheer in 2017

5.b Jaarrapportage Muskus- en Beverrattenbeheer Brabantse waterschappen 2017

5.c Nationale en regionale waterkwaliteitsanalyses (ledenbrief Unie)

5.d Bijeenkomsten algemeen bestuur 2e helft 2018

5.e #WSBD2023

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Brief mevrouw De Wit 'Veiligheid Prinslandsebrug' en DB-reactie

6.b Brief waterschap Aa en Maas 'Motie huisvesting AQUON'

6.c Brief stichting Brabantse Milieufederatie 'Handhaving verbod inbrengen vislood in zoet water' en DB-reactie

6.d Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING