Waterschap Brabantse Delta vindt duurzaamheid en het klimaat belangrijk. Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Om de opwarming van de aarde te verminderen, willen we extra stappen zetten voor duurzaamheid. We hebben al veel bereikt. We geven zelf het goede voorbeeld met energie opwekken, grondstoffen hergebruiken, duurzaam inkopen. Ook samenwerking met andere partijen is van groot belang.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en de klimaatverandering hebben veel met elkaar te maken. Duurzaamheid richt zich op de brede context van people, planet, profit, waarbij de klimaattransitie zich focust op planet. Duurzaamheid zit bij het waterschap in de kerntaken verweven. In het Waterbeheerplan 2016-2021 is dit als volgt verwoord: “We werken als wateroverheid samen met partners aan een robuuste inrichting en beheer van de waterketen en het watersysteem, met als doel om het duurzaam wonen en werken in de regio mogelijk te maken”. Ook heeft het waterschap in 2017 een Versnellingsplan Duurzaamheid vastgesteld met afspraken over energieneutraliteit (2025), grondstoffenneutraal (2050), duurzaam vervoer en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.

Internationaal zijn er 17 Duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals) vastgesteld: de. Het werk van ons waterschap heeft direct of indirect een relatie met deze doelen. 

Sustainable Development Goals
17 Duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals)

Klimaat

Aan de ene kant moeten we ons aanpassen aan en leven met klimaatverandering (klimaatadaptatie). We hebben te maken met steeds extremer weer. Het regent vaker en langer en dat kan wateroverlast opleveren. Tegelijkertijd is het ook langer warm en droog. De droogte heeft grote gevolgen voor landbouw en natuur, maar ook voor de waterkwaliteit (blauwalgen, botulisme) en hittestress in steden. Dat vraagt om maatregelen om overtollig water te bergen en af te voeren bij hevige regenval. Maar ook om water zo lang mogelijk vast te houden in droge tijden. 
Aan de andere kant moeten we proberen om de klimaatverandering te beperken (mitigatie). Dat doen we door energie te besparen en de benodigde energie duurzaam op te wekken (energietransitie). Dat doen we ook door grondstoffen te besparen en hergebruiken (circulaire economie). Om ons aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering of ze af te remmen hebben we elkaar hard nodig. Bestuurders, ondernemers en inwoners in ons werkgebied gaan/zijn met elkaar in dialoog om vervolgens tot actie te komen. Waterschap Brabantse Delta initieert, stimuleert en faciliteert die dialoog. Zo hebben we samen met de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant een beweging Klimaatstroom Zuid op gang gebracht, met een klimaattop voor de drie zuidelijke provincies in de zomer van 2018. Begin 2019 hebben we een Droogte en klimaatsymposium georganiseerd voor bestuurders en Waterschapskringen voor agrariërs.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Met als doel om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Het waterschap heeft een soort verkeerstoren om het beheer van onze waterpeilen zo flexibel mogelijk te kunnen doen. Mede hierdoor hebben we de overlast van de droge zomer van 2018 kunnen beperken. Verder passen we onze keringen langs de kleine en grote rivieren aan de nieuwe waterveiligheidsnormen aan. We leggen samen met gemeenten, provincie en natuurorganisaties ecologische verbindingszones aan die ook overtollig water bergen en zorgen voor een robuust watersysteem. We werken aan een betere waterhuishouding in gebieden waar veel wateroverlast wordt ervaren, zoals in de omgeving van Waalwijk waar een nieuw gemaal wordt gebouwd. 
Aanpassen aan extremer weer werkt alleen als iedereen meedoet! Daarom steunen we initiatieven, zoals het burgerinitiatief ‘blauwe tuinen’ in Tilburg en de Kids Klimaat experience in Breda, waarmee sterk wordt ingezet op bewustwording en wat iedereen zelf kan doen.
Voor klimaatadaptatie heeft het algemeen bestuur in januari 2019 een position-paper klimaatadaptatie vastgesteld. 
•    Tuintips
•    Waterparken - tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen
•    Voorbeelden voor verduurzaming bedrijventerreinen

Circulaire economie

Het waterschap draagt met verschillende innovaties bij aan een circulaire economie (kringloop) door waardevolle stoffen uit het afvalwater te halen, die weer als grondstof kunnen dienen. Zo maakt het waterschap biologisch afbreekbaar plastic van slib dat achterblijft na het zuiveren van het water. Het waterschap zoekt nu naar bedrijven die dit bioplastic verder willen ontwikkelen. Ook wordt fosfaat teruggewonnen uit slib om als kunstmestkorrels weer gebruikt te kunnen worden. Verder zoeken we naar mogelijkheden om metalen, die bij het schoonmaken van het rioolwater gebruikt worden, weer terug te winnen en te hergebruiken (project Vivimag op Nieuwveer). 
•    Van afvalwater naar plastic
•    Vivimag: winning fosfaat en ijzer uit slib

Energietransitie

Energietransitie is een internationaal beleidsdoel uit het Klimaatakkoord van Parijs om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie en geothermie over te stappen. In de 'overgangsperiode' worden energiebronnen, zoals kolencentrales verminderd en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES) 2030 voor de regio’s West-Brabant en Hart van Brabant zijn we een belangrijke (kennis)partner.

Elektriciteit opwekken

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn door zelf het eigen energieverbruik volledig duurzaam op te wekken. Ook wil het waterschap inwoners en bedrijven helpen gebruik te maken van duurzame energiebronnen en grondstoffen. Het waterschap produceert sinds enkele jaren ook energie door het slib dat overblijft na het zuiveren van het afvalwater te vergisten. Inmiddels wordt bijna 40% van het eigen energieverbruik opgewekt. Het waterschap breidt de komende jaren het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. In 2017 en 2018 zijn diverse werkplaatsen voorzien van zonnepanelen. Bij rioolwaterzuivering (rwzi) Bath is in 2018 een groot zonnepark gerealiseerd. Er is een intentieverklaring getekend voor realisatie van 2.500 zonnepanelen op rwzi Nieuwveer. De zonnepanelen bij Bath en Nieuwveer zijn bedoeld als hulp aan derden bij hun duurzame energieopwekking. De rwzi Nieuw Vossemeer wordt in 2020 met eigen zonnepanelen de eerste energieneutrale rwzi van ons waterschap. Daarnaast onderzoekt het waterschap nog meer mogelijkheden om eigendommen zoals terreinen, gebouwen, gemalen en dijken beschikbaar te stellen voor de eigen organisatie en anderen om duurzame energie op te wekken. 

Warmte uit water

Het waterschap en de gemeente Breda leveren warmte via het Groene Warmtestation en het warmtenet aan de 450 woningen van de wijk Bouverijen. Deze warmte komt vrij bij de productie van groene stroom uit biogas, afkomstig van het eigen zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering Nieuwveer. Waterschap Brabantse Delta onderzoekt de mogelijkheden van aquathermie in samenwerking met andere partijen. Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater. Er zijn al initiatieven voor aquathermie, zoals de pilot aardgasvrije wijk van de gemeente Drimmelen met het Traais Energie Collectief. Ook de gemeente Breda heeft grote plannen om woningen te verwarmen met water uit de Mark.
•    Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
•    Factsheet Groene warmtestation Breda

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap

Als waterschap willen we producten en diensten, sociaal, milieuvriendelijk en circulair inkopen. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben samen een Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaam GWWW opgesteld. De CO2 uitstoot van de dienstauto’s wordt bijvoorbeeld de afgelopen 10 jaar al gecompenseerd met bosaanplant. In de toekomst wil het waterschap het wagenpark volledig op alternatieve brandstof laten rijden. Ook kijkt het waterschap naar de duurzaamheid van de toegepaste materialen zoals betonwerk, pompinstallaties, hout en chemische hulpstoffen bij het zuiveren van afvalwater. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?