Het klimaat verandert, steeds vaker krijgen we te maken met de gevolgen ervan. Het regent meer en langer en dat kan zorgen voor wateroverlast. Het is ook langer warm en droog. De droogte heeft grote gevolgen voor landbouw en natuur, de waterkwaliteit (blauwalgen, botulisme) en zorgt voor hittestress in steden. Willen we de aarde doorgeven aan onze kinderen, dan moet er nu iets gebeuren. Waterschappen, andere overheden en organisaties en inwoners nemen al stappen. Ook waterschap Brabantse Delta wil de aarde niet verder uitputten. We wekken  onze eigen energie op, hergebruiken grondstoffen en kopen duurzaam in. Ook werken we samen met andere partijen. Verschillende maatregelen dragen bij aan het duurzaam maken van onze leefomgeving. Alle kleine stapjes helpen. Kom ook in actie, laat je inspireren en kijk wat je zelf kunt doen! Samen werken we aan een beter klimaat en milieu, voor nu en in de toekomst. 

Programma Klimaat & Duurzaamheid

De grote opgaven van dit moment zijn die van het klimaat en de duurzame ontwikkeling van onze regio. Aan de ene kant moeten we ons aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie). Aan de andere kant moeten we proberen om de klimaatverandering te beperken (mitigatie). Dat doen we door CO2-uitstoot te verminderen, energie te besparen en zelf duurzaam op te wekken. Dat doen we ook door grondstoffen te besparen en her te gebruiken. Dit kunnen we niet alleen. We hebben elkaar hard nodig. Bestuurders, ondernemers en inwoners in ons werkgebied zijn met elkaar in dialoog om vervolgens tot actie te komen. Waterschap Brabantse Delta initieert, stimuleert en faciliteert die dialoog. In het programma Klimaat & Duurzaamheid staat onze ambitie voor de komende jaren. Deze ambitie komt onder andere voort uit (internationale) wetten en afspraken.  

Waterschap Brabantse Delta heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief een rol te pakken in het verduurzamen. Zo dragen we bij aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. Medewerkers en bestuur werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelen waar we de meeste impact hebben. De opgaven pakken we samen met onze partners aan.  

Sustainable Development Goals
17 Duurzame ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals)

Waterschap Brabantse Delta richt zich de komende jaren op vier doelen: 

  1. Klimaatneutraal: 49% minder CO₂-uitstoot (incl. lachgas en methaan) in 2030 en 95% minder in 2050 (Klimaatwet, 2019). 
  2. Klimaatadaptatie: In 2050 is Nederland waterrobuust en klimaatbestendig ingericht (Deltaplan Ruimtelijke adaptatie). Het waterschap zorgt door samen te werken aan schoon, veilig en voldoende water dat Midden- en West-Brabant om kan gaan met de effecten van droogte, hitte- en wateroverlast zodat iedereen er veilig en prettig kan blijven wonen, werken en genieten. 
  3. Circulaire samenleving: 50% minder grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair in 2050 (Grondstoffenakkoord, 2017). 
  4. Vitaal: Bij de uitvoering van onze kerntaken dragen we bij aan een vitale leefomgeving. Producten en diensten worden duurzaam ingekocht. 

Klimaatadaptatie

We moeten ons allemaal aanpassen aan de klimaatverandering. We willen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering beperken en de kansen benutten. Waterschap Brabantse Delta zorgt door samen te werken aan schoon, veilig en voldoende water dat we in Midden- en West-Brabant om kunnen gaan met de effecten van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Zo kan iedereen veilig en prettig blijven wonen, werken en genieten. Het waterschap heeft een soort verkeerstoren die onze waterpeilen zo flexibel mogelijk regelt. We houden water vast in droge tijden en bij hevige neerslag voeren we het water af of slaan het tijdelijk op. Mede hierdoor hebben we de overlast van de afgelopen droge zomers kunnen beperken. Verder zorgen we dat onze dijken aan de nieuwe waterveiligheidsnormen voldoen. We leggen samen met gemeenten, provincie en natuurorganisaties ecologische verbindingszones aan. Dit zijn natuurstroken die ook  water kunnen opslaan. We werken aan een goede aan- en afvoer van water in gebieden waar veel wateroverlast wordt ervaren. Bijvoorbeeld in de omgeving van Waalwijk waar een nieuw gemaal wordt gebouwd. Ook proberen we een beter evenwicht te vinden in de aanwezigheid van water in onze regio en hoe we dit water en het omringende land gebruiken. Dit is een lange termijn opgave met grote impact. We nemen een actieve rol richting partners en samenleving om hierover te praten en ervaringen op te doen. Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van de Klimaatonderlegger. En kijk ook naar de vernieuwde Klimaatonderlegger Brabant - Overzicht (arcgis.com)(externe link) versie. Goed omgaan met extremer weer werkt namelijk alleen als iedereen meedoet! Daarom steunen we ook het burgerinitiatief ‘blauwe tuinen’ in Tilburg, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant(externe link) en hebben we in 2019 de Kids Klimaat experience in Breda mee georganiseerd. Op dit moment zijn voorbereidingen voor een nieuwe editie in 2023 in volle gang! We werken mee aan bewustwording om mensen te laten weten wat zij zelf kunnen doen. 

Circulaire samenleving

Voor een duurzame wereld moeten we de huidige grondstoffen vaker hergebruiken. Gelukkig hebben wij als waterschap toegang tot veel grondstoffen. Zo is rioolwater geen afvalproduct meer maar een bron van duurzame energie en grondstoffen. Ook binnen het watersysteem hebben we verschillende bronnen van grondstoffen en energie, zoals zoet water, bagger, maaisel, enz. Met slimme nieuwe oplossingen haalt het waterschap waardevolle stoffen uit het water. We gaan die grondstoffen hergebruiken. Ook hebben we de ambitie om alle producten zo veel mogelijk circulair in te kopen. Dit houdt in dat de grondstoffen bij voorkeur herbruikbaar zijn en dat bij productie, transport en gebruik de CO₂-uitstoot minimaal is. We zijn aan het onderzoeken hoe we dit alles het beste kunnen doen en volgen daarbij ook alle inzichten die in de samenleving duidelijker worden over circulariteit. We dragen nu al met verschillende innovaties bij aan een circulaire samenleving. Zo heeft het waterschap samen met partners biologisch afbreekbaar plastic ontwikkeld van slib dat achterblijft na het zuiveren van het water. In 2020 hebben we samen met verschillende partners een overeenkomst gesloten om in Dordrecht een proeffabriek te bouwen voor de verdere productie van bioplastic. Andere mooie innovaties met partners vinden plaats op Innovatiefabriek Nieuwveer. Hier wordt onder andere fosfaat teruggewonnen uit slib om als kunstmestkorrels weer gebruikt te kunnen worden. Ook zoeken we naar mogelijkheden om metalen, die bij het schoonmaken van het rioolwater gebruikt worden, weer terug te winnen en te hergebruiken (project Vivimag).  

Klimaatneutraal

Het waterschap wil samen met partners in de regio kijken wat de beste maatregelen zijn om de nationale doelen voor CO₂-vermindering in 2030 en 2050 in onze regio te bereiken. We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid. We verduurzamen onze gebouwen door energie te besparen en zelf op te wekken. Zo hebben diverse werkplaatsen en rioolwaterzuiveringen al zonnepanelen en in 2021 liggen ze ook op ons hoofdkantoor. Verder stellen we bepaalde gronden beschikbaar aan anderen voor zonnepanelen en windmolens. Met de verwerking van het afvalwater worden nog best veel broeikasgassen uitgestoten. Die uitstoot gaan we beperken en we zoeken naar kansen om daarbij ook meer groen gas te gaan leveren aan het gasnet. Samenwerking met partijen in de afval- en energiesector is daarbij belangrijk. Ook onderzoeken we samen met andere partijen de mogelijkheden om de warmte uit water in sloten en riolen te benutten voor verwarming en koeling van gebouwen (aquathermie). Zo heeft de gemeente Breda bijvoorbeeld grote plannen(externe link) om woningen te verwarmen met water uit de Mark. Waterschap Brabantse Delta is ook een belangrijke (kennis)partner bij het opstellen van de regionale energiestrategieën in Midden- en West-Brabant. De energieregio’s West-Brabant(externe link) en Hart van Brabant(externe link) onderzoeken onder andere waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

https://youtu.be/CVbUDlEM76w

Vitaal  

Vitaal betekent werken aan gezondheid en welzijn voor zowel mens, dier als milieu. Bij het zorgen voor schoon, veilig en voldoende water houden we hier iedere dag rekening mee. Te veel blauwalg bijvoorbeeld, is gevaarlijk voor de gezondheid van mensen en dieren en schadelijk voor het milieu. We richten ons de komende jaren op de volgende onderwerpen: 

  • verminderen van giftige stoffen zoals blauwalg en microverontreinigingen in water 
  • herstellen van de biodiversiteit
  • duurzaam inkopen

 Zo nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen bij aan het algemene welzijn en een vitale leefomgeving in Midden- en West-Brabant.