Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken, voldoende water en schoon water. Daarvoor gelden regels. De Rijksoverheid, provincie en de Europese Unie stellen die regels op.

Bestuursakkoord

Met die regels in het achterhoofd maken de bestuurders na de waterschapsverkiezingen afspraken. Die gaan over de planning, hun wensen, hoe het waterschap samenwerkt met andere organisaties enzovoorts. Alle afspraken zetten de bestuurders in het Bestuursakkoord. Alle regels en het Bestuursakkoord bepalen de koers van het waterschap.

Waterbeheerplan; vooruitkijken en plannen

Het waterschap ‘vertaalt’ de regels en afspraken uit het Bestuursakkoord naar een eigen Waterbeheerplan. Dat plan houdt rekening met de zorg voor droge voeten en voldoende schoon water in Midden- en West-Brabant. Het Waterbeheerplan bepaalt de richting die het waterschap op gaat. Er staan maatregelen in om dijken sterker te maken en te zorgen voor voldoende water voor natuur en landbouw. Als er teveel water is moet het waterschap dat af kunnen voeren naar de rivieren. In het plan staan ook maatregelen om water schoon te maken en te houden.

Zo’n plan maakt het waterschap niet alleen. Gemeenten, belangenorganisaties van bijvoorbeeld boeren en bedrijven geven hun wensen en ideeën. Daarmee probeert het waterschap rekening te houden. Uiteindelijk stelt het waterschapsbestuur het plan vast. Het waterschap werkt aan een nieuw plan; het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027.

Kadernota; jaarlijkse ‘APK’ van het Waterbeheerplan

Het is belangrijk om te weten hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen in het Waterbeheerplan. Daarvoor stelt het waterschap ieder jaar de Kadernota op. Met de Kadernota kijkt het waterschap ook tien jaar vooruit. Bijvoorbeeld naar wat de geplande kosten van de maatregelen betekenen voor de tarieven van de waterschapsbelastingen. 

Begroting; ‘huishoudboekje’ van het waterschap

Elk jaar stelt het bestuur de begroting vast. Met de begroting beschrijft het waterschap wat de kosten zijn van de projecten en werkzaamheden die het waterschap het komende jaar uitvoert. Daarmee maakt het waterschap ook de belastingtarieven voor dat jaar bekend.

Jaarrekening; alle gemaakte kosten op een rijtje

Als het jaar voorbij is stelt het waterschap de jaarrekening op. In de jaarrekening staat of het waterschap de projecten en werkzaamheden ook tegen de vooraf geraamde kosten heeft uitgevoerd. Net als de begroting bespreekt het bestuur de jaarrekening en stelt die daarna officieel vast.