Het waterschap zorgt voor veilige dijken, voldoende water en schoon water. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn Water) als nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water). Waterschap Brabantse Delta zorgt dat ze zich aan de Europese en Nationale regels houdt door deze in het eigen beleid te verwerken. 

Toekomstbestendig waterbeheer in West-Brabant

Het Waterbeheerplan zet elke zes jaar de koers uit voor een toekomstbestendig waterbeheer West-Brabant. Het beschrijft:

  • hoe we het watersysteem en waterkeringen op orde willen brengen
  • voor welke thema’s we aan de lat staan en onze strategie hiervoor
  • welke maatregelen we gaan uitvoeren, wie onze partners daarin zijn en hoe we dit monitoren en bijsturen.

Ook staat beschreven welke bijdrage het waterschap levert aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorbeelden van maatregelen zijn: het aanleggen en verbeteren van dijken tegen overstromingen, het aanpakken van knelpunten van wateroverlast, herstellen van beken en het optimaliseren van de  rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Bij het opstellen van de doelen en maatregelen van het Waterbeheerplan leveren veel partnerorganisaties een bijdrage. We streven immers naar een breed gedragen wateropgave die we samen met onze omgeving realiseren.

Jaarlijkse doorvertaling Waterbeheerplan

Kadernota

Met de ‘Kadernota’ geven we invulling aan de realisatie van het Bestuursakkoord en het Waterbeheerplan. Tegelijkertijd kijken we met de Kadernota (financieel) vooruit wat dit betekent voor de komende tien jaar. 

Begroting

De ‘Begroting’ is een vertaling van de Kadernota naar concrete activiteiten, prestaties en middeleninzet voor het komende jaar inclusief de belastingtarieven. Met de vaststelling van de Begroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur tot het maken van de kosten die noodzakelijk zijn om de voorgenomen activiteiten te kunnen realiseren.

Jaarrekening

De ‘Jaarrekening’ vormt het document waarmee na afloop van een jaar verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en beheer.

Bestuursakkoord

Een bestuursakkoord bevat de afspraken van de verschillende fracties in het algemeen bestuur. Over hoe ze willen dat het waterschap de komende vier jaar werkt, ambities van het bestuur en hoe alles wordt betaald. Het huidige bestuursakkoord heet ‘Samen Beter!’ omdat het bestuur nog meer dan voorheen wil samenwerken. Actief in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, kennisinstellingen en andere overheden. Niet pas achteraf, als plannen al klaar zijn, maar vanaf het begin. In vertrouwen, zelfbewust over de eigen rol en taken, maar ook met oog voor de belangen en verantwoordelijkheden van anderen. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?