De ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.
 

Achtergrond

In een legger legt het waterschap vast aan welke eisen waterstaatswerken zoals waterlopen en stuwen moeten voldoen, welke status ze hebben en welke beschermingszones gelden waar beperkingen gelden op grond van de Keur van het waterschap. Daarnaast geeft een legger aan wie onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur en de Waterwet ter plaatse gelden. Het concept van de leggerwijziging heeft betrekking op de oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen.

Indienen zienswijze

Gedurende zes weken, van 22 januari t/m 5 maart 2021, kun je opmerkingen en wijzigingen op het ontwerp van de leggerwijziging via een zienswijze indienen. Hoe dit werkt, leest u op deze pagina van onze website
Er kan alleen worden gereageerd op de wijzigingen in de legger. Het ontwerp van de leggerwijziging is te raadplegen op WAB Ontwerp legger vaarwegen. Vanaf vrijdag 22 januari is de legger ook te zien op overheid.nl.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Marc Pouw via telefoonnummer 0765-641764 of e-mail m.pouw@brabantsedelta.nl.