De leggers van oppervlaktewater voor het hele werkgebied van waterschap Brabantse Delta zijn aangepast en worden binnenkort vastgesteld. Voordat het zo ver is, is het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

De leggers worden voor een tweede keer ter inzage gelegd. Dit doen we omdat de bekendmakingen op een nieuwe digitale manier worden gepubliceerd. Hierdoor kan het zijn dat u de vorige ter inzage legging van de leggers heeft gemist.

Om op de hoogte te blijven van besluiten en andere officiële berichten van waterschap Brabantse Delta, kunt u zich abonneren op  de mailservice van www.overheid.nl.

Wat is een legger?

De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Waterschappen en bijvoorbeeld gemeenten maken gebruik van de legger voor handhaving.

De legger bevat informatie over:

  • alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen;
  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
  • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken;
  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken.

Aanpassing is nodig

Het is belangrijk dat het waterschap voldoet aan de bestaande en vernieuwde wetgeving. Daarom zijn de leggers opnieuw bekeken. Bij het opnieuw vaststellen van de leggers is rekening gehouden met de landelijke richtlijnen. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de nieuwe eisen van de Omgevingswet. Deze wet stelt eisen aan de informatievoorziening om bijvoorbeeld te kunnen zien of er een vergunningsplicht is wanneer je een vissteiger aan wilt vragen of welke andere regels er gelden.

Leggers ter inzage

Vanaf dinsdag 29 september 2020 zijn de leggers nogmaals ter inzage gelegd. De leggers zijn te bekijken via deze link op www.overheid.nlEen zienswijze indienen voor alle leggers kan tot 10 november 2020. Behalve voor de gemeente Oosterhout, deze legger heeft al eerder ter inzage gelegen.

De leggers voor het oppervlaktewater zijn nu aangepast en liggen ter inzage op de gewijzigde onderdelen. Ongewijzigde onderdelen liggen niet ter inzage en zijn daarom ook niet opgenomen. Hierop is ook geen inspraak mogelijk. Meer informatie over de leggerkaarten en bijbehorende leggerboeken vind je op de informatiepagina over de legger

Later dit jaar worden de leggers voor de vaarwegen, keringen en waterbergingen aangepast.