De ‘legger watersystemen’ moet regelmatig worden bijgewerkt omdat situaties veranderen. De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

De legger van de gemeente Oosterhout wordt nu aangepast. De bijgewerkte versie van de ‘legger watersystemen’ is in concept vastgesteld door Waterschap Brabantse Delta. Voordat deze versie definitief wordt gemaakt, krijgt iedereen de gelegenheid om deze in te zien en erop te reageren.

Zienswijze indienen

Het nieuwe ontwerp van de legger van oppervlaktewater (gemeente Oosterhout) is van 23 maart tot en met 4 mei 2019 te bekijken op onze website en op overheid.nl. Daarnaast is het mogelijk om het nieuwe ontwerp te bekijken op het hoofdkantoor (Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda). Iedereen kan binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk hun zienswijze bekend maken. Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient.

Vervolg

Alle ingediende zienswijzen worden bekeken door waterschap Brabantse Delta. Daarna maken zij een advies en leggen dit advies voor aan het DB van het waterschap. Het DB neemt vervolgens een besluit en stelt de legger definitief vast.

Let op! Bezwaren op vergunningen die al zijn afgegeven, worden niet in behandeling genomen. Deze hebben namelijk al een bezwaarprocedure doorlopen.