Waterschap Brabantse Delta heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe rivierwaterstanden ontvangen. Deze standen hebben naar verwachting effect op de dijktrajecten van het waterschap, zoals het project Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak. Het waterschap laat momenteel een QuickScan uitvoeren om de gevolgen van de nieuwe waterstanden op dit project inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze QuickScan zijn naar verwachting eind 2018 bekend. Duidelijk is dat de nieuwe waterstanden invloed hebben op de planning van zowel waterschap Brabantse Delta als de gemeente Geertruidenberg.

Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Waterstanden

Het Ministerie levert eens per zes jaar de waterstanden (hydraulische databases) aan die gelden voor het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. Aan de hand van deze standen kan het waterschap beoordelen of de dijken wel of niet voldoen aan veiligheidsnormen. Het waterschap heeft in augustus 2017 deze nieuwe gegevens voor haar werkgebied ontvangen. Na beoordeling door hydrologen van het waterschap bleek dit bestand onjuiste gegevens te bevatten. Het Ministerie heeft dit bestand daarom herzien waarna het waterschap afgelopen juni de definitieve waterstanden heeft ontvangen.

QuickScan

De verwachting is dat de nieuwe rivierwaterstanden invloed hebben op de dijken zoals bij project Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak. Het waterschap laat momenteel een QuickScan uitvoeren om de gevolgen van de nieuwe waterstanden op dit project inzichtelijk te maken. De uitkomsten van deze QuickScan zijn naar verwachting eind 2018 bekend.

Zorgvuldig

Bij het vaststellen van het voorkeursalternatief is zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe waterstanden. Dit is destijds afgestemd met de vertegenwoordiging van het Ministerie. Echter blijken de waterstanden die het waterschap in juni heeft ontvangen toch af te wijken van de verwachting. Dit kan zorgen voor een gewijzigde veiligheidsopgave. De resultaten van de QuickScan wijzen dit uit. De bevindingen hiervan worden in een zorgvuldig proces met alle betrokken partijen gedeeld.

Vertraging

De nieuwe waterstanden hebben invloed op de planning van het waterschap en de gemeente Geertruidenberg. Het betekent een forse vertraging in het proces voor de verdere planuitwerking. Daardoor betekent het voor de gemeente Geertruidenberg uitstel van het participatieproces om te komen tot de ruimtelijke inrichting van de Slikpolder.

Informatieavond

De huidige waterstanden zorgen voor een nieuwe werkelijkheid. Om belanghebbenden en inwoners nader te informeren, organiseert waterschap Brabantse Delta op donderdag 4 oktober een informatieavond in Boelaars Zalencentrum in Raamsdonksveer. Tijdens deze avond wordt ingegaan op de nieuwe waterstanden, de QuickScan en de gevolgen voor project Dijkversterking Geertruidenberg -Amertak. Daarnaast geeft de gemeente een toelichting over de stand van zaken rondom de ruimtelijke inrichting van de Slikpolder. Het Boelaars Zalencentrum bevindt zich aan de Keizersdijk 48. Belanghebbenden en inwoners zijn van harte uitgenodigd vanaf 19.30 uur.