Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 - Geef uw mening over de koers van het waterschap

12 januari 2015 Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen hun mening geven over het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 van waterschap Brabantse Delta. Dat plan, met uitgangspunten voor de koers van het waterschap voor de komende zes jaar, ligt van 12 januari tot en met 23 februari 2015 ter inzage. Het waterschap organiseert informatiebijeenkomsten in Oosterhout, Roosendaal en Moerdijk over het Ontwerp Waterbeheerplan.

Keuzeruimte

Het Ontwerp Waterbeheerplan van waterschap Brabantse bevat de uitgangspunten voor het waterschapswerk voor de komende zes jaar om de kans op wateroverlast te verkleinen, de verdroging te bestrijden en de waterkwaliteit te verbeteren. Bij dat laatste hoort ook het beheer van zuiveringen, rioolgemalen en transportleidingen. Er zit keuzeruimte in de wijze waarop een deel van dat waterschapswerk wordt uitgevoerd.

Samenwerking en bewustwording

De komende jaren staan er veel werkzaamheden en projecten op het programma, bijvoorbeeld om dit gebied te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en te zorgen voor voldoende schoon water voor natuur, landbouw en andere doeleinden. Voor dat werk is samenwerking met waterpartners en andere belanghebbenden noodzakelijk. Het waterschap zet actief in op de inbreng van die partners bij het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Alleen die werkwijze is kansrijk om de ambities te realiseren. Daarom is het concept waterbeheerplan in nauwe samenwerking opgesteld met vertegenwoordigers van brancheorganisaties, terreinbeheerders en andere belanghebbenden. Die kunnen nu ook reageren op dit conceptplan.

Het waterschap wil investeren in de bijdragen van partners aan het waterbeheer en ook inzicht in het belang van het werken aan water en waterveiligheid. Het eigen handelingsperspectief is daarbij het sleutelwoord. Andere pijlers in het Ontwerp Waterbeheerplan zijn het vergroten van de flexibiliteit in peilbeheer, gebiedsgericht werken en duurzaamheid met thema’s zoals energie en het sluiten van de kringlopen.

Indienen zienswijze

Het Ontwerp Waterbeheerplan ligt van 12 januari tot en met 23 februari ter inzage bij het waterschap en is  online in te zien via www.brabantsedelta.nl/wbp. Daar staan ook de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen. De reacties worden verwerkt, waarna het waterbeheerplan in het najaar van 2015 wordt vastgesteld. Dat vaststellen gebeurt door het nieuwe waterschapsbestuur. Op 18 maart zijn namelijk landelijk de waterschapsverkiezingen, ook voor waterschap Brabantse Delta.

Informatiebijeenkomsten

Het waterschap organiseert drie informatiebijeenkomsten voor belangstellenden over het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021:

  • Op donderdag 29 januari van 09.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis van Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ in Zevenbergen. 
  • Op woensdag 4 februari kunnen belangstellenden van 09.00 tot 11.00 uur terecht in het stadskantoor van Roosendaal, Stadserf 1, 4701 NK in Roosendaal. 
  • Op maandag 9 februari van 13.00 tot 15.00 uur is de laatste informatiebijeenkomst in het stadhuis van Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP in Oosterhout.