Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic!

2 juli 2015 Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen.
Waterschappen en partners, ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Traditioneel plastic, afkomstig van de olieproductie, hoopt zich op in het milieu en is slecht afbreekbaar (100 jaar). De meeste bioplastics daarentegen breken in enkele jaren af. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit afvalwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

Slib

Het geheim van dit nieuwe bioplastic zit in het slib, dat op de zuiveringen in overvloede ontstaat. Nu is slib nog een restproduct dat naar een speciale slibverwerker gaat, straks een grondstof. Het zit namelijk vol met bacteriën die vetgemest met de juiste vetzuren plastic (PHA) produceren.

PHA

De bacteriën die de waterschappen inzetten om het water te zuiveren worden nu gebruikt om de grondstof PHA (voor de insiders: PolyHydroxyAlkanaat) te maken. Dit is een volledig biologisch afbreekbaar bioplastic, dat gebruikt kan worden voor o.a. verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA’s verwacht.

Proef

De proef op de zuivering Bath is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: voor het eerst in de wereld willen de partijen aantonen dat zij gedurende langere tijd en met een constante kwaliteit PHA kunnen maken uit slib. Met de proef willen de organisaties laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden. Zo wordt bekeken op welke schaalgrootte deze innovatie toegepast kan worden en wat de vraag is naar dit soort plastic in de industrie. Tenslotte wordt er ook nagegaan wat de afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten. Bij een positieve business case gaan we op zoek naar andere afval(water)verwerkers die slib of vetzuren kunnen leveren voor de productie van het bioplastic PHA. Daarmee is het een voorbereiding op een grotere demonstratieopstelling. Naast technische kennis doen we met de proef veel kennis en ervaring op met de markt voor bioplastics.

 

Samenwerking

De proef is een gezamenlijk initiatief van waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslân samen met SNB en STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. De Zweedse dochter van Veolia Water Technologies doet mee vanwege hun technologische kennis van de productie van bioplastics en KNN vanwege kennis over de markt voor bioplastics. Alle partners betalen mee aan de pilot. Daarnaast is er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy.

Over waterschap Brabantse Delta

Zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, regelt de hoogte van het water en beschermt de natuur. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met anderen: van inwoner tot agrariër, van bedrijf tot lokale overheid en van natuur- tot belangenorganisatie. Hierbij houden we rekening met de belangen van de buitenwereld en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Over waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in haar regio in Oost Brabant. Dat doet het waterschap door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Over Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân houdt in Friesland het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Verder beheert en bewaakt het Wetterskip dijken, kaden en oevers en zuivert het Wetterskip afvalwater van huishoudens en bedrijven in 28 waterzuiveringsinstallaties.

Over STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Over Veolia Water Technologies

Veolia Water Technologies is een internationaal technologiebedrijf dat zich richt op de levering van installaties en diensten voor de behandeling van communaal en industrieel afvalwater. In dit project neemt zij deel via haar Zweedse dochter die de CELLATM technologie voor de productie van PHA inbrengt in het project. Deze technologie is gebaseerd op jarenlang onderzoek en is nu rijp voor praktische toepassingen.

Over KNN

KNN is dé autoriteit op het gebied van biobased economy en ontwikkelt haar eigen technologie en businessconcepten. De KNN Groep bestaat uit KNN Bioplastic, KNN Cellulose, BioBTX. KNN Bioplastic levert bioplastic granulaat op basis van afbreekbare en biobased PHA biopolymeren. Hierbij stelt KNN Bioplastic het granulaat op maat samen om de gewenste biodegradatiesnelheid, biobased samenstelling en verwerkbaarheid te realiseren.

Over SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is de grootste slibverwerker van Nederland. De organisatie verwerkt communaal zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen (waarvan drie in Noord-Brabant) en slib van diverse externe klanten. Slib is een restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). SNB werkt continu aan initiatieven om energie en waardevolle (grond)stoffen terug te winnen uit het slib.