Start werkzaamheden project 'EVZ Aa of Weerijs' in gemeente Zundert

1 september 2015 Waterschap Brabantse Delta en gemeente Zundert starten samen met de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de beek Aa of Weerijs. Dit project heet ‘EVZ Aa of Weerijs’. De EVZ zorgt voor versterking van natuur en voor tijdelijke opslag van overtollig water in het omliggende gebied.
Deelgebied Egeldonkstraat
Deelgebied maalbergenstraat
Deelgebied Voorste Schaapsdijk

Waarom deze EVZ?

Een EVZ is een soort natuursliert die verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen flora en fauna zich makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen en zich beter ontwikkelen. Het inrichten van een EVZ langs een bestaande beek biedt ook ruimte voor waterberging. Waterberging is opslagruimte voor water in perioden met veel neerslag en vermindert zo de kans op wateroverlast.

Hoe gaan we dit doen?

De bestaande beek Aa of Weerijs stroomt door het projectgebied van ‘EVZ Aa of Weerijs’ in gemeente Zundert. Het projectgebied beslaat meerdere deelgebieden: vanaf de Maalbergenstraat in Wernhout, tot net voorbij de Voorste Schaapsdijk in Zundert. In dit project wordt zo’n 3,8 hectare grond natuurlijk ingericht.

Het waterschap graaft parallel aan de Aa of Weerijs kronkelende geulen. Deze geulen worden aan één zijde verbonden met de Aa of Weerijs. Vissen en andere waterdieren en –planten kunnen deze geulen gebruiken om op te groeien en zich voort te planten. Ook richt het waterschap natuurvriendelijke oevers in. De oevers van de geulen worden hiervoor schuin afgegraven. Dit biedt insecten, vogels en kleine zoogdieren een trekroute tussen natuurgebieden en zo meer kans voor ontwikkeling. Het waterschap legt ook een puindam aan in de Aa of Weerijs. Deze zorgt ervoor dat de waterstroom richting de oever wordt gestuurd. Hierdoor kan de oever inslijten en aanzanden: een optimale leefplek voor onderwaterdieren. De aanleg van de EVZ gebeurt op gronden van het waterschap. De werkzaamheden starten begin september 2015 en zijn naar verwachting in november 2015 gereed.

Wat merkt u ervan?

Het waterschap, de gemeente en de uitvoerende aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden voert de aannemer niet af, maar gaat naar omliggende landbouwgronden. Boeren gebruiken deze grond om hun land op te hogen of te verbeteren. Zo wordt de openbare weg weinig tot niet belast met grondtransport en is de overlast minimaal.

Vragen en informatie

Heeft u nog vragen over het project of de werkzaamheden? Neem dan contact op met mevrouw M. Schellekens van het waterschap via 076 564 18 91 of via m.schellekens@brabantsedelta.nl. Meer algemene informatie over het project en overige waterschapsprojecten vindt u op www.brabantsedelta.nl/werkinuitvoering.

 

 

‘Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. Dit project maakt deel uit van de herinrichting van het platteland en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Noord-Brabant. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisatie en particulieren, onder regie van Provincie Noord-Brabant.‘