Afronding ecologische verbindingszone Derriekreek in Steenbergen gestart

22 oktober 2015 De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) en waterschap Brabantse Delta zijn samen gestart met de afronding van het laatste gedeelte van ecologische verbindingszone (EVZ) Derriekreek binnen het Agro en Food Cluster Nieuw Prinsenland. De Derriekreek vormt de verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel.

Waarom is dit project belangrijk?

De aanleg van de EVZ tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg is het vervolg op eerder uitgevoerde onderdelen van deze EVZ door de TOM. Deze onderdelen lopen parallel aan de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied. Met de aanleg van EVZ Derriekreek ontstaat een ecologische verbinding tussen het Mark-Vlietkanaal en de Dintel. Hier voelen planten en dieren zich thuis. Zij kunnen deze EVZ gebruiken om zich van het ene naar het andere natuurgebied te verplaatsen. Hierdoor versterken ecologie en waterkwaliteit. De TOM legt ook compenserende waterberging aan en combineert deze werkzaamheden met die van de EVZ.

Wat gaat er gebeuren?

De inrichting van de EVZ Derriekreek maakt onderdeel uit van de totale inrichting van het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Bij deze afrondende fase richt de TOM de Derriekreek tussen de Noordzeedijk en Noordlangeweg in. De TOM graaft over een traject van 1 kilometer de oevers van de bestaande kreek schuin af en plaatst beplanting. Een deel van de Derriekreek krijgt met herstelwerkzaamheden de oude staat terug, waardoor ook hier een natuurvriendelijke inrichting ontstaat. Na afronding van de werkzaamheden is binnen het glastuinbouwgebied ongeveer 2 kilometer ecologische verbindingszone, 0,8 km beek- en kreekherstel en 13.000m3 waterberging gerealiseerd. De werkzaamheden zijn half oktober 2015 gestart en duren naar verwachting tot eind 2015.

Samenwerk is samen sterk

De TOM, het waterschap en de provincie financieren allen een deel van de werkzaamheden. Doordat de TOM de EVZ-werkzaamheden bij de aanleg van andere werkzaamheden in het glastuinbouwgebied meeneemt, bundelen het waterschap en de TOM krachten. Dit zorgt voor een efficiëntere, duurzame en goedkopere aanpak.

Informatie

Wilt u meer informatie over het project of de werkzaamheden? Neem dan contact op met de heer L. Burghout van TOM via info@tombrabant.nl of via 073 689 15 02.