Verkorte besluitenlijst algemeen bestuur 14 oktober 2015

19 oktober 2015 Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op woensdag 14 oktober 2015 het Waterbeheerplan vastgesteld. Dit plan beschrijft de hoofdlijnen van het beheer van het water- en zuiveringssysteem voor de periode 2016-2021. Ook zijn twee besluiten genomen om twee projecten over energie-optimalisatie meer te financieren bij de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant. Ook zijn nog twee projectplannen vastgesteld: het projectplan Turfvaart Bijloop-Zuid en het projectplan Maatregelen wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout (NBr.). Daarnaast sprak het algemeen bestuur voor de eerste keer met het dagelijks bestuur over de Kadernota 2016-2025.

Waterbeheerplan 2016-2021

Het nieuwe Waterbeheerplan van waterschap Brabantse Delta beschrijft de hoofdlijnen van het beheer van het water- en zuiveringssysteem voor de periode 2016-2021. Het is inhoudelijk een vernieuwend plan dat in dialoog met partners is opgesteld. De 34 ingediende zienswijzen op het ontwerpplan zijn benut om de tekst en bijlagen op onderdelen te verbeteren. Het plan geeft de kaders voor de genoemde periode om richting te geven aan de oplossingen waar het waterschap de komende periode voor staat. Over dit nieuwe Waterbeheerplan zal de komende tijd nog op de website van het waterschap worden bericht.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt het Waterbeheerplan 2016-2021 vast.

Twee projecten over energie-optimalisatie bij de N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is voortdurend bezig met innovatie om niet alleen om een zo hoog mogelijk rendement te halen, maar ook om slib zo duurzaam mogelijk te verwerken.

In 2012 heeft SNB een investeringsvoorstel ingediend voor het project energie optimalisatie. Het voorstel voorzag in de vervanging van twee lagedrukstoomketels door twee hogedrukstoomketels met daaraan gekoppeld een stoomturbine met generator. Dit project levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en een verdere verduurzaming van de slibverwerking. Het project is inmiddels succesvol afgerond en voor de SNB was het een moment om een projectevaluatie te presenteren waarbij een verzoek tot aanvullende financiering aan de aandeelhouders is gedaan. Waterschap Brabantse Delta is één van de aandeelhouders.

Tijdens de uitvoering van het project is het idee ontstaan om de energie die verloren gaat bij het reduceren van lagedrukstoom om te zetten in duurzame elektriciteit. Dit is onderzocht en het blijkt mogelijk met behulp van het plaatsen van een tegendrukturbine(TDT). SNB geeft definitieve invulling aan de doelstelling uit de visie SNB om energieneutraal slib te verwerken. Hiermee worden de slibverwerkingskosten van SNB verder verlaagd, resulteert een extra bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en een verdere verduurzaming van de slibeindverwerking.

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft twee besluiten genomen over de energie-optimalisatie bij de SNB.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

  • een investering in het project energie optimalisatie van € 2.385.000,-;
  • de financiering van de investering door een bijstorting op de agio naar rato van deelname in het aandelenkapitaal van € 527.085,-

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

  • de financiering van de investering door een storting op de agio naar rato van deelname in het aandelenkapitaal van € 454.597,-
  • een investering in het project energie optimalisatie 2 van € 2.057.000,-;

Vaststelling projectplan Turfvaart-Bijloop zuid

Ten zuidwesten van Breda ligt het stroomgebied van de Turfvaart-Bijloop. De Turfvaart en de Bijloop zijn twee aparte waterlopen. Ze wateren een stroomgebied van ongeveer 1.000 hectare af op de Aa of Weerijs. In het stroomgebied komen grootschalige natuurgebieden naast landbouwgebieden voor. Een deel van deze natuurgebieden zijn door de provincie aangemerkt als natte natuurparel (NNP).

Dit integrale projectplan beoogt vooral een hydrologisch herstel van de natte natuurparel. Het betreft een aangepast plan, dat al eerder (in 2008) ter visie gelegen heeft. Met de uitvoering van het plan wordt – naast het verbeteren van de hydrologisch situatie voor de natuur - nu plaatselijk bestaande wateroverlast verminderd. Op dit moment kan slechts een deel van het beoogde herstel van de natte natuurparel gerealiseerd worden maar de uitvoering van maatregelen gaat op een dusdanige wijze plaatsvinden. Wanneer in de toekomst meer gronden beschikbaar komen, is verder hydrologisch herstel op een relatief eenvoudige wijze mogelijk. Het plan is tot stand gekomen in overleg met plaatselijke natuurterreinbeheerders en agrariërs.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt het projectplan “Turfvaart-Bijloop zuid” vast en stemt in met de scope-wijziging.

Vaststelling Projectplan maatregelen wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout (NBr.)

De gemeente Oosterhout en waterschap Brabantse Delta werken samen aan de stedelijke wateropgave in Oosterhout. Op dit moment is de gemeente bezig met het afkoppelen van diverse gebieden. Het regenwater van deze gebieden zal (deels) afwateren via de nieuwe aangelegde waterpartijen langs de Hoofseweg en via de watergangen ten zuiden en noorden van de Bovensteweg om uiteindelijk in de berging van het Slotbossetorenpark te komen. Bij hoge afvoeren zullen de piekwaterstanden in de watergang ten zuiden van de Bovensteweg niet meer boven maaiveld uitstijgen waardoor het water niet meer over het maaiveld in de tunnelbak Hoofseweg/Bovensteweg kan stromen.

De problemen met water in huizen zullen hopelijk tot het verleden behoren maar wateroverlast op straat is helaas niet uit sluiten. Dit projectplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente. De gemeente Oosterhout gaat het project uitvoeren en het waterschap levert een financiële bijdrage.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt het projectplan maatregelen wateroverlast Hoofseweg-Slotbossetorenpark Oosterhout (NBr) vast.

De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015 worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering op 11 november 2015. De vergaderstukken voor deze vergadering staan ongeveer tien dagen eerder op de website. De vergaderingen zijn openbaar.