Derde informatieavond project ‘Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’

2 december 2016 Op donderdagavond 15 december 2016 organiseert waterschap Brabantse Delta de derde informatieavond over het dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak. Tijdens deze avond vertelt het waterschap u over de huidige stand van zaken en over de verdere aanpak van het project.

Waarom dijkversterking?

Het versterken van de dijken zorgt ervoor dat deze voldoen aan de veiligheidsnormen van het Rijk. Daarmee bieden ze weer jarenlange bescherming tegen water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Het thema: Nota Reikwijdte en Detailniveau

Het waterschap heeft in de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan en overleg gevoerd. Inmiddels is er een beter beeld van de problematiek van de dijken en is er zicht op verschillende oplossingsrichtingen. Een volgende stap in het project is de ter inzage legging van de zogenaamde Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit gebeurt van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017. Iedereen kan de nota bekijken en hierop inspreken. Het waterschap vertelt u tijdens de informatieavond hoe u dit kunt doen. In de NRD wordt het project toegelicht. Onderwerpen die aan bod komen zijn; de aanleiding voor het project, de probleemanalyse, mogelijke oplossingen en te onderzoeken milieuaspecten. Deze NRD is het startdocument voor de procedure van het Milieu Effect Rapport (MER). In het MER staat informatie over mogelijke effecten van het project op het milieu. Naast de NRD licht het waterschap daarom ook de m.e.r.-procedure toe tijdens deze avond. Ook is er gelegenheid om aan gesprekstafels per deelgebied dieper op het project in te gaan. Medewerkers van het waterschap en het ingenieursbureau Tauw gaan graag met u in gesprek en beantwoorden al uw vragen.

De informatieavond

Iedereen is welkom op de informatieavond in Boelaars zalencentrum aan de Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een centrale uitleg over de stand van zaken, de NRD en het verdere verloop van de inspraakprocedure. Vervolgens kunt u deelnemen aan de gesprekstafels. De avond eindigt om 21.30 uur.

Contact & info

Wilt u alvast meer informatie over het project lezen? Kijk dan op www.brabantsedelta.nl of mail naar dijkversterkinggea@brabantsedelta.nl. Bent u lid van Facebook of Twitter? Volg het waterschap dan via www.facebook.com/brabantsedelta en @brabantsedelta voor meer nieuwtjes over dit project en andere waterschapszaken.

Samenwerking

Dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het waterschap samen aan sterke dijken die het achterland beschermen. Hierbij volgen zij belangrijke regels en richtlijnen omtrent waterveiligheid. Samenwerken met de omgeving staat in dit project centraal. Het waterschap werkt in dit project daarom nauw samen met Rijkswaterstaat, Provincie Noord Brabant en de omliggende gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en burgers.