Waterschap gebruikt SmartBall® voor leidinginspectie

31 mei 2017 Op 31 mei heeft waterschap Brabantse Delta een SmartBall® ingezet om de staat van de afvalwaterpersleiding (AWP) tussen Moerdijk en Hoeven in beeld te krijgen. Persleidingen zijn moeilijk toegankelijk en kunnen maar een beperkte tijd stil gelegd worden. Om die reden zijn dit soort leidingen lastig te inspecteren. Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijke techniek is toegepast in een afvalwaterpersleiding.
Voorbereiding SmartBall®
Instellen SmartBall®
SmartBall® in riool

De afvalwaterpersleiding is de hoofdtransportleiding waarlangs het afvalwater van 35 dorpen en steden in West-Brabant via de rioolwaterzuivering bij Bath wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Het gehele systeem bestaat grotendeels uit twee persleidingen en een aantal persstations die het afvalwater door de leidingen pompen. Om de afvoer de komende decennia in stand te kunnen houden is een omvangrijke opknapbeurt van het systeem noodzakelijk. Echter een persleiding is moeilijk te inspecteren daarom is de SmartBall® gebruikt.

SmartBall®

De SmartBall® is een intelligent inspectie-instrument dat lekkages, luchtophopingen en vervuiling kan detecteren. Groot voordeel van de SmartBall® is dat de leiding in gebruik blijft. De bal rolt over de bodem van de leiding met de afvalwaterstroom mee. Een dergelijke bal is al wel in drinkwaterleidingen gebruikt maar nog niet eerder in een afvalwaterpersleiding in Nederland. Het is een innovatieve manier van inwendige inspectie op afvalwatergebied in Nederland zonder de betreffende afvalwaterpersleiding stop te zetten. De SmartBall® wordt speciaal voor dit project door het Canadese bedrijf Pure Technologies naar Nederland overgevlogen.

Twee persleidingen

In het verleden zijn vanuit Moerdijk stoffen geloosd die hebben geleid tot een laag vervuiling in de leiding. Hierdoor nam de capaciteit sterk af en moest er een tweede persleiding bij komen. De lozing van deze stoffen is al lange tijd aan banden gelegd, maar het tracé bestaat nog steeds uit een vervuilde leiding en een schone leiding. Op dit moment is de vervuilde leiding een beperkende factor in de hoeveelheid af te voeren afvalwater. Om die reden wil het waterschap de leiding graag schoonmaken. Om dit goed te doen wil het waterschap weten wat de gehele staat van de leiding is en daarom wordt de SmartBall® ingezet.

Lees meer over

Waterkwaliteit Innovatie