Zomerperikelen

18 mei 2017 Nu de temperatuur weer langzaam begint te stijgen en de neerslaghoeveelheden minder worden, nemen ook de kansen op zomerse ongemakken toe. De natuur en landbouwgewassen hebben meer water nodig om te groeien. Daardoor neemt de waterbehoefte toe. Bij langdurige droogte kan dat leiden tot minder water in sloten en beken.
De zomer brengt niet alleen lekker weer met zich mee maar kan ook voor ongemakken zorgen in het waterbeheer, zoals droogte en blauwalgen.

Peilbeheer

Het waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten en stemt het waterpeil in deze watergangen zoveel mogelijk af op de waterbehoefte van natuur en landbouw. Daarvoor is onder andere half mei het zomerpeil ingesteld.

Meer over peilbeheer

Kans op onttrekkingsverbod bij langdurige droogte

Bij langdurige droogte kan waterschap Brabantse Delta de onttrekking van oppervlaktewater verbieden met een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening.

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Meer over onttrekkingsverboden

Blauwalgen

In de zomer is er ook kans op blauwalgenoverlast en botulisme, met name in stadswateren. Blauwalgen komen van nature voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een groene laag op het water. In die gevallen waarschuwen gemeenten en het waterschap om contact met het water te vermijden.

Meer over blauwalgen