Integrale aanpak drinkwaterwinning en natuurontwikkeling Gilzerbaan Tilburg

8 juni 2017 De gemeenten Goirle en Tilburg trekken de komende vijf jaar samen met waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en de provincie Noord-Brabant op om te komen tot een toekomstbestendige, goed beschermde drinkwaterwinning Gilzerbaan, én een aantrekkelijke groene zone aan de rand van Tilburg. Woensdag 7 juni ondertekenden de bestuurders van de betrokken partijen een gebiedsovereenkomst waarin de ontwikkelingen voor de komende jaren zijn vastgelegd.
Ondertekening gebiedsovereenkomst uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan in Tilburg

De maatregelen richten zich op:

•    een duurzame verbetering van de drinkwaterwinning Gilzerbaan. Uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied vormt daarvoor de basis;

•    een beter toegankelijk en aantrekkelijker Stadsbos 013, waar ruimte bestaat voor recreatief en maatschappelijk gebruik en natuurbeleving dicht bij de stad;

•    een impuls voor de biodiversiteit en natuurontwikkeling in de omgeving, waaronder de beekherstel in Tilburg en Goirle en herinrichting van de Oude Leij door het waterschap en de gemeente Tilburg

Om de ruim 110.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg schoon drinkwater te blijven leveren is meer bescherming nodig. De winning Gilzerbaan is kwetsbaarder dan voorheen is aangenomen. Door stedelijke invloeden en activiteiten in het landelijk gebied kan de kwaliteit van het grondwater achteruit gaan.

Winning Gilzerbaan ligt deels op het grondgebied van de gemeente Tilburg en deels op het grondgebied van de gemeente Goirle. Bewoners en bedrijven in het gebied worden betrokken bij de uitvoering van de genoemde ontwikkelingen om bewuster met het gebied om te gaan en de risico’s van de kwetsbaarheid te helpen verminderen. Zo wordt er na de zomer een inloopavond georganiseerd om informatie uit te wisselen over het wonen en werken in een grondwaterbeschermingsgebied.