Verscheidenheid planten op West-Brabantse dijken toegenomen

6 juli 2017 De verscheidenheid aan gras- en plantensoorten op de dijken in West- en Midden-Brabant is toegenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van waterschap Brabantse Delta is uitgevoerd. Op enkele plaatsen zijn zelfs bijzondere planten aangetroffen, waaronder de Bijenorchis, Kattendoorn en Blauwe Walstro. Deze planten staan op de zogeheten Rode Lijst met soorten die kwetsbaar of zeer zeldzaam zijn.
Bijenorchis. Foto: Eurecoadvies, Cyril Liebrand.
Blauw Walstro. Foto: Eurecoadvies, Cyril Liebrand.
Kattendoorn. Foto: Eurecoadvies, Cyril Liebrand.

Goede grasmat

Een grote verscheidenheid aan gras- en plantensoorten op de dijken is belangrijk voor een stevige dijkbekleding. De wortels van deze grassen en planten houden op verschillende diepten de bodem vast en zorgen zo voor een stevige grasmat. Het gras beschermt de dijk tegen de golven bij hoog water.

Mogelijke verklaringen voor de toename van de verscheidenheid aan planten zijn de afname van beweiding door koeien en schapen en meer aandacht voor het behoud van bijzondere plantensoorten. Om beschadiging van dijken en de grasmat tegen te gaan mogen sinds enkele jaren geen koeien meer op dijken grazen. Onder bepaalde voorwaarden is beweiding door schapen wel toegestaan.

Bloemrijke dijken

Het team Keringen en Vaarwegen van waterschap Brabantse Delta heeft in juni 2016 een onderscheiding gekregen voor de speciale aandacht die de onderhoudsmedewerkers van dit team geven aan bijzondere planten. Als voorbeeld geldt de beschermde Bijenorchis. Na het ontdekken van deze zeldzame plant (Ophrys apifera) op de primaire keringen langs het Volkerak-Zoommeer bij Bergen op Zoom heeft het team het beheer aangepast. Jaarlijks plaatsen zij bij de orchidee markeringen zodat de maaimachines in het voorjaar de planten laten staan. Dankzij de kennis en aanpak van het team is de groeiplaats van deze zeldzame orchidee niet verdwenen maar juist actief in stand gehouden.

Toetsing

De kwaliteit van de grasmat van is een onderdeel van de toetsing van de dijk. Zo’n toetsing wordt afhankelijk van het type dijk (waterkering) om de zes of twaalf jaar uitgevoerd. Het onderzoek naar de vegetatie op dijken is in 2016 uitgevoerd. De resultaten zijn nu bekend en worden door het waterschap gebruikt voor een eventuele aanpassing van het beheer en onderhoud van de dijken, zoals maaien en begrazen. In juni start het maaionderhoud aan de waterkeringen.

Waterveiligheid voorop

Bij het beheer en onderhoud houdt het waterschap rekening met verschillende belangen waarvan het tegenhouden van hoogwater om overstromingen te voorkomen de belangrijkste is. Daarnaast is het bevorderen van de biodiversiteit een aandachtspunt waarbij het waterschap probeert te voorkomen dat er onkruidsoorten zich verspreiden over aanliggende landbouwgebieden.

Droge voeten

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken. Om onszelf te beschermen tegen hoogwater hebben we altijd dijken gebouwd, verhoogd en versterkt.