Ombudsman spreekt inwoners over dijkverbetering in Etten-Leur en Halderberge

12 september 2017 De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen was vrijdag 8 september te gast bij waterschap Brabantse Delta. Tijdens een boottocht vanuit Etten-Leur sprak hij met waterschap Brabantse Delta en inwoners (ondernemers en agrariërs) over de wijze waarop zij intensief samenwerken aan oplossingen voor het versterken van de dijken langs de Leursche Haven en Laaksche Vaart. Alle aanwezigen waren zeer positief; de Ombudsman wil graag meer leren over de vooruitstrevende manier waarop het waterschap de omgeving bij haar plannen betrekt.
Ombudsman, Reinier van Zutphen (3e van links) te gast bij waterschap Brabantse Delta

De ondernemers en agrariërs legden aan de Ombudsman uit dat zij al in een vroeg stadium zijn betrokken bij de opgave van waterschap Brabantse Delta om de dijken langs de Leursche Haven en Laaksche Vaart te verbeteren. Al voordat er een plan lag, konden inwoners, geïnteresseerden en belanghebbenden in en rondom Etten-Leur en Halderberge hun wensen kenbaar maken. Dat gebeurde tijdens informatiebijeenkomsten en persoonlijke gesprekken. Ook is een ‘dijkinspiratieteam’ gevormd waar een aantal belanghebbenden en bewoners zitting in heeft. Met dit dijkinspiratieteam en andere geïnteresseerden zijn vijf mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de dijken onderzocht. Via internet en tijdens de laatste bijeenkomst heeft iedereen een voorkeur kunnen uitspreken. De voorkeur van de omgeving ging uit naar de oplossing om gemalen en keermiddelen aan de monding van de Leursche Haven en Laaksche Vaart te plaatsen. Door deze oplossing is het niet nodig om de dijken langs deze wateren en de Kibbelvaart te verhogen.

In juni 2016 heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta het advies van de omgeving overgenomen. Zij heeft besloten deze variant uit te laten werken door een aannemer.

Het dijkinspiratieteam heeft daarna actief met het waterschap meegewerkt aan het opstellen van het Programma van Eisen voor de openbare aanbesteding van de opdracht.

Begin 2018 start een aannemer met de voorbereidingen voor het plaatsen van gemalen en keermiddelen aan de monding van de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Hij heeft van het waterschap de opdracht meegekregen om de omgeving, grondeigenaren, omwonenden, gemeenten en andere partijen nauw te betrekken bij het maken van het plan, ontwerp en bij de uitvoering.

Zo werkt waterschap Brabantse Delta samen met de omgeving in Etten-Leur en Halderberge aan een ‘waterveilige’ toekomst voor alle bewoners en bedrijven in de regio.