Protocol nul-lozingen

6 oktober 2017

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuiveringsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Een van de oplossingen om aan deze verplichting te voldoen is volledige recirculatie, oftewel nul-lozing. De randvoorwaarden voor het aantonen van een dergelijke nul-lozing zijn nu bekend.

Op 16 maart 2017 is de “aanpak aantonen nul-lozing” door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgesteld. In dit protocol wordt omschreven hoe je als ondernemer kunt aantonen dat nul-lozing op het bedrijf aannemelijk is. Daarnaast is vastgelegd hoe een handhaver c.q. toezichthouder (namens bevoegd gezag) dit kan toetsen. Tot slot is afgesproken hoe middels een bezoekverslag wordt vastgelegd dat er sprake is van nul-lozing.

Uitgangspunt bij de werkwijze is dat de ondernemer de bewijsvoering verzorgt en dat de toezichthouder controlepunten heeft om deze bewijsvoering te beoordelen en hier een uitspraak over kan doen. De beschreven werkwijze is bruikbaar voor grote en kleine bedrijven en voor zowel complexe als eenvoudige bedrijven. Hierdoor kunnen bepaalde onderdelen van de werkwijze niet voor uw bedrijf van toepassing zijn. Het protocol “aanpak aantonen nul-lozing” vindt u onderaan deze pagina.

FAQ’s

1. Ik loos geen water op het oppervlaktewater, maar op het riool. Mag dat?
Nee, de zuiveringsplicht geldt zowel voor zowel de lozing op oppervlaktewater als op de riolering.

2. Ik loos water uit mijn kas op de bodem, mag dat?
Nee, dat mag niet volgens het Activiteitenbesluit.

3. Ik wil het drainwater vanuit de kas uitregenen in de buitenteelt, mag dat? 
Wanneer het drainwater een ander doel krijgt dan hergebruik binnen de eigen kas, dan dient er naar doelmatigheid gekeken te worden. Dit kan per situatie verschillen. Neem contact op met het bevoegd gezag om uw situatie voor te leggen.

4. Over welke waterstromen gaan de wijzigingen in het Activiteitenbesluit?
Het betreft alle waterstromen waarin zich mogelijk gewasbeschermingsmiddelen kunnen bevinden.

5. Komt mijn bedrijf in aanmerking om als nul-lozer te worden aangemerkt?
U komt in aanmerking als u alle waterstromen waarin zich mogelijk gewasbeschermingsmiddelen bevinden, kunt hergebruiken, (meestal zijn dat bedrijven met zowel binnen- als buitenteelt).

6. Hoe moet ik aantonen dat ik een nul-lozer ben?
U moet alle waterstromen op uw bedrijf in beeld brengen als “bewijsvoering” conform het protocol. De stukken kunt u naar ons sturen (glastuinbouw@brabantsedelta.nl). Nadat u de bewijsvoering heeft ingediend, kunt u contact met ons opnemen voor een controlebezoek. Dit staat uitgebreider beschreven in het protocol, zie download onderaan deze pagina.

7. Ik heb het protocol gelezen en nu vraag ik me af welke maatregelen ik op mijn bedrijf moet/kan nemen om als nul-lozer te kunnen worden aangemerkt?
U kunt de hulp inschakelen van een adviesbureau. Waterschap Brabantse Delta kan u hier als bevoegd gezag niet mee helpen, wij hebben in dit geval een toezichthoudende rol.