Begroting waterschap Brabantse Delta 2018: Klimaatadaptatie en duurzaamheid vragen om extra actie en innovatie

30 november 2017 Waterveiligheid staat hoog op de agenda en innovatie is cruciaal om toekomstgericht, duurzaam en kostenefficiënt te werken aan water. De grotere rioolwaterzuiveringen van waterschap Brabantse Delta zijn grondstof- en energiefabrieken waar onder andere energie en bioplastics gewonnen worden uit afvalwater. Innovatiefabriek Nieuwveer wekt eigen energie op en draagt met verschillende innovaties bij aan een circulaire economie (kringloop). De innovatiefabriek eindigde zelf in de top 3 voor de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen. In de begroting van waterschap Brabantse Delta voor 2018 die woensdag 29 november is vastgesteld door het algemeen bestuur speelt innovatie naast veiligheid ook een belangrijke rol.

Vanwege onder andere de klimaatverandering zijn forse investeringen in waterveiligheid nodig en grote inspanningen om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Een goede uitvoering van de wettelijke taken is en blijft de kern: de zorg voor veilige dijken en kades, het zuiveren van rioolwater en verbeteren en bewaken van de kwaliteit en waterpeil van vijvers, sloten, beken en rivieren in Midden- en West-Brabant. Zo wordt flink geïnvesteerd in het verbeteren van ongeveer 50 kilometer dijken en het op orde krijgen van sloten, oevers en dijken. Daarnaast investeert waterschap Brabantse Delta in innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan een circulaire economie: een kringloop economie waarin grondstoffen en onderdelen van producten zoveel mogelijk worden hergebruikt of biologisch worden afgebroken in de natuur. Mooie voorbeelden zijn de productie van bioplastics uit afvalwater en het hergebruik van autobanden als beschoeiing voor wateren. Door innovatieve oplossingen toe te passen, samen te werken en een efficiëntere bedrijfsvoering streeft waterschap Brabantse Delta ernaar de kostenstijging zo laag mogelijk te houden.

Innovatiefabriek Nieuwveer

Dagelijks bestuurslid Theo Schots vertelt: “We zijn trots op onze innovatiefabriek Nieuwveer. Hier werken onze medewerkers enthousiast en nauw samen met bedrijven en kennisinstituten om gezamenlijk tot innovatieve ideeën te komen. Dit zorgt voor snellere kostenbesparende oplossingen en zo behalen we hopelijk ons doel om voor 2050 grondstoffenneutraal te werken. Al sinds 2015 wekt de rioolwaterzuivering Nieuwveer 70% van zijn eigen elektriciteitsverbruik op en levert warmte aan de stadverwarming in Breda. Het is de bedoeling dat rioolwaterzuivering Nieuwveer door middel van alle innovaties in 2020 energieneutraal is en een bijdrage levert aan een circulaire economie en een duurzame samenleving”.

Ook is er speciale aandacht voor kennisontwikkeling van de toekomstige generatie. Zo werken medewerkers van Nieuwveer veel samen met de Avans Hogeschool. Ze verzorgen excursies, lesmateriaal, begeleiden minors en bieden stage en afstudeerplaatsen.De combinatie van alle innovaties en ontwikkelingen, samen met de open enthousiaste houding van de medewerkers, maakt deze innovatiefabriek tot een succes.

Begroting 2018

In totaal besteedt waterschap Brabantse Delta volgend jaar €133 miljoen aan waterveiligheid, schoon en voldoende water in Midden- en West-Brabant en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Voor het werk van het waterschap betaalt u belasting. Een gezin met een koopwoning van € 200.000 betaalt in 2018 € 289,51. Dat is 2,4% hoger dan vorig jaar en ligt onder het landelijk gemiddelde van € 325. De tarieven zijn afhankelijk van factoren zoals de samenstelling van het huishouden, de woonsituatie, de waarde van het onroerend goed, het eigendom aan gronden en vervuilingseenheden. De waterschapsbelasting wordt opgelegd en geïnd door de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Meer weten over de begroting en hoe de belastingtarieven worden bepaald? Kijk dan op de website.