Ecologische verbindingszone langs Oude Leij helpt mee wateroverlast tegen te gaan

9 november 2017 In nauwe samenwerking hebben waterschap Brabantse Delta en de gemeente Tilburg, gemeente Goirle en TWM Gronden B.V. een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Oude Leij gerealiseerd en de beek natuurlijk hersteld. De Oude Leij vormt een belangrijke natte ecologische verbinding voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren en helpt wateroverlast tegen te gaan.
V.l.n.r: wethouder Mario Jacobs (gemeente Tilburg), Louis van der Kallen (DB-lid waterschap Brabantse Delta) en wethouder Harry van de Ven (gemeente Goirle)

Samenwerking

Waterschap Brabantse Delta heeft samen met haar partners de taak om ecologische verbindingszones te realiseren en beken te herstellen. EVZ Oude Leij verbindt de Rillaersebaan, Tilburgseweg en het Bels spoorlijntje en is in totaal 500 m lang. De Oude Leij vormt de grens tussen de gemeenten Tilburg en Goirle. De inrichting vond plaats aan de oostkant van de beek, op grondgebied van gemeente Tilburg (zie bijgevoegde kaart). De komende jaren werkt het waterschap met de gemeente Tilburg verder aan beekherstel van de Oude Leij en de realisatie van meerdere EVZ’s. Ook langs de Groote en Hultense Leij wordt een EVZ gerealiseerd.

Wateroverlast tegengaan

Het waterschap heeft de stuw verwijderd in de Oude Leij en de oevers afgegraven en flauwer gemaakt. Ook is het landschappelijke karakter van de beek weer teruggebracht door deze te laten meanderen. Door het afgraven van de oevers is het volume van de beek aanzienlijk vergroot. Hierdoor kan de beek meer water bevatten als er in relatief korte tijd een grote hoeveelheid water moet worden afgevoerd. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd.

Nieuw leefgebied

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen doordat zij natuurgebieden verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Door het flauwer maken van de beek kunnen meer diersoorten zich voortbewegen en voortplanten en zich makkelijker verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. In de Oude Leij hebben vissen nu vrije doorgang doordat de stuw is verwijderd.

Grondruil

De gronden die zijn ingericht, zijn beschikbaar gekomen door aankoop en grondruil. Samen met TWM gronden en een agrariër is zo een mooie samenwerking ontstaan rondom het realiseren van een ecologische verbindingszone die onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. In 2018 wordt op grondgebied van de gemeente Goirle in samenwerking met een particuliere grondeigenaar EVZ Landgoed Leijvennen gerealiseerd als particulier initiatief.

Subsidie

De inrichting van de EVZ is financieel mogelijk gemaakt door GOB-subsidie (Groen Ontwikkelfonds Brabant) en bijdragen van de gemeenten Tilburg en Goirle. Het beekherstel en het verwijderen van de stuw maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst Ter Uitvoering Waterdoelen (STUW) waar de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant in 2016 hun handtekening onder zetten. In de STUW zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk investeren van € 90 miljoen in de realisatie van beekherstel, natte natuurparels, vispassages en waterberging in de periode 2016 - 2021.