Evaluatierapport participatieproces ‘dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’ gereed

21 november 2017 In opdracht van het dagelijks bestuur (DB) van waterschap Brabantse Delta hebben onafhankelijke experts van de Erasmus Universiteit de evaluatie van het participatieproces van het project ‘dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’ (GEA) uitgevoerd. Het is nadrukkelijk geen inhoudelijke beoordeling van het DB-besluit. Het dagelijks bestuur is positief over de gedegen en open aanpak van deze evaluatie waarin betrokkenen een actieve inbreng hebben gehad. De respondenten hebben aangegeven dat er professioneel invulling is gegeven aan participatie en dat dit door het waterschap serieus werd genomen. Het dagelijks bestuur beaamt dit, maar kan zich ook voorstellen dat er bij betrokkenen onvrede is over het laatste deel van het gelopen proces en de uitkomst ervan. Op 29 november bespreekt het dagelijks bestuur het evaluatierapport met het algemeen bestuur (AB) tijdens de AB-vergadering.

Verwachtingsmanagement

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen. Echter, vanaf begin april 2017 is het verwachtingsmanagement niet voldoende geweest en dat betreuren we. De veronderstelling is gewekt dat als je zo intensief in een traject samenwerkt en investeert dat dan het waterschap zou kiezen voor de voorkeursvariant die toen voorlag en dat is niet gebeurd. Feit blijft dat we als waterschap een bestuurlijke eindverantwoordelijkheid hebben. Maar gezien het doorlopen participatieproces hadden we het door het dagelijks bestuur genomen besluit voor de Slikpolder en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen beter kunnen communiceren met de omgeving.”

Concrete vertaling adviespunten

Voor participatie is geen blauwdruk. De evaluatie geeft organisatie en bestuur de kans om te kunnen leren en de participatie binnen projecten verder te verbeteren. Het evaluatierapport is goed bestudeerd en het DB neemt de adviespunten over. Deze zijn zo concreet mogelijk vertaald en het waterschap implementeert deze punten binnen diverse projecten waarbij participatie een rol speelt. Op het punt van transparantie, goede afspraken maken, verwachtingenmanagement, spelregels en relatiemanagement zijn er verbeterslagen te maken. Daarnaast ziet het DB in het rapport nog diverse andere nuttige verbeterpunten voor participatietrajecten zoals het belang van een realistisch projectplan, actieve communicatie van alle stappen in het proces en de rol van social media. Deze worden verder onderzocht en uitgewerkt. Het dagelijks bestuur deelt zoals afgesproken het evaluatierapport met het AB, respondenten, stuurgroep- en klankbordleden.

Vervolgfase project

Waterschap Brabantse Delta heeft gereflecteerd op wat er gebeurd is tijdens de eerste fase van het participatieproces van het project ‘dijkversterking Geertruidenberg en Amertak’ (GEA). In de volgende fase van het project wil het waterschap erop toezien dat alle ruimtelijke kwaliteiten, die belangrijk zijn voor de gemeente Geertruidenberg én omgeving, zoveel mogelijk terug komen in het nog vorm te geven integraal ontwerp. In de periode november/december 2017 worden klankbordgroepen en inwoners van de wijk Slikpolder uitgenodigd voor een open gesprek. Doel van die gesprekken is om wensen, ideeën en verwachtingen duidelijk te krijgen om samen goed invulling te geven aan het vervolg van het project. De nadruk ligt de komende tijd op het vormgeven van het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase. Volgens het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) mag het waterschap één variant uitwerken in de planuitwerkingsfase. Dit is de variant dijkverlegging volgens het DB-besluit van 16 mei 2017. Dat resulteert in een Ontwerp Projectplan waarop inspraak mogelijk is (naar verwachting juli 2019).