Waterschap stimuleert verduurzaming met praktisch voorbeeldenboek

29 november 2017 Vanuit het maatschappelijke belang van verduurzaming van de omgeving heeft waterschap Brabantse Delta een ‘Voorbeeldenboek Duurzame bedrijvigheid’ opgesteld. Dit boek is bedoeld als stimulans voor bedrijven om verduurzaming als kans te benutten. Op die manier dragen bedrijven positief bij aan oplossingen voor het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering. Dit boek laat onder andere de mogelijkheden zien van verduurzaming van bedrijfsterreinen door slim gebruik van waterpartijen, groene daken en gevels en de toepassing van waterdoorlatende verharding van terreinen. Met deze uitgave wil het waterschap bijdragen aan oplossingen met beschikbare kennis op dat gebied.

Energietransitie

Aan een duurzame samenleving werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen al nauw samen. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het opwekken van duurzame energie gaan hand in hand met energiebesparing. Bedrijven zien steeds meer kansen om daar een bijdrage aan te leveren. De waterschappen werken daar in samenwerking al aan met initiatieven als de energiefabriek en het beschikbaar stellen van waterschapsterreinen voor duurzame initiatieven van derden.

Klimaatadaptatie

Het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering geeft een nieuwe impuls aan de mogelijkheden voor verduurzaming. Daarbij staat naast de energietransitie vooral de inrichting van de ruimte en gebouwen centraal. Bedrijven hebben hier kansen om mee te werken aan oplossingen voor de openbare ruimte en particuliere terreinen en huizen. Het VNO-NCW ziet klimaat niet als een bedreiging maar als een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het tegengaan van wateroverlast, droogte en opwarming van met name stedelijk gebied vraagt om maatregelen van veel partijen, ook van bedrijven en particulieren.

Voorbeeldenboek

Het waterschap draagt bij aan het vergroten van die kansen met een uitgebreid voorbeeldenboek. Rond thema’s als een gezonde werkomgeving, groen werkklimaat, aantrekkelijke buitenruimte en duurzame energie zijn voorbeelden verzameld uit de praktijk. Slim gebruik van waterpartijen en terreinbeveiliging met een groene zone zijn maar enkele voorbeelden.

Kennis delen

Het voorbeeldenboek is op 13 november gepresenteerd tijdens het congres Winst door Duurzaamheid op Breda International Airport (Seppe), georganiseerd door de Regio West-Brabant en waterschap Brabantse Delta. Door dit boek helpt het waterschap met kennis van het gebied en van de mogelijkheden voor klimaatadaptatie aan een gebiedsgerichte aanpak van klimaatadaptatie. In dat kader heeft het waterschap ook meegewerkt aan de klimaatatlas van en voor de regio West-Brabant.

Eerder heeft het waterschap de mogelijkheden in beeld gebracht van braakliggende terreinen, bijvoorbeeld voor de opvang van overtollig water.