Waterschap Brabantse Delta zet extra in op duurzame energie en nieuwe grondstoffen

17 januari 2018 Waterschap Brabantse Delta voorziet eigen gebouwen van zonnepanelen voor de opwekking van schone energie. De panelen op de werkplaats in Heiningen wekken al voldoende energie op om geheel te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van dat gebouw. In Raamsdonksveer worden de panelen op korte termijn aangesloten. Het gebruik van zonne-energie past in de ambitie van het waterschap om - in lijn met landelijke afspraken binnen de waterschappen - in 2025 energieneutraal te zijn. Ook op het gebied van het gebruik van afvalstoffen als grondstof voor nieuwe producten zetten de waterschappen stappen die gepresenteerd zijn tijdens de Week van de circulaire economie.
Zonnepanelen op werkplaats Heijningen.

Ambitie waterschap loopt vooruit op die van het Rijk

Deze ‘energietransitie’ is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de waterschappen landelijk met de medeoverheden hebben afgesproken. De waterschappen willen vooruitlopen op de ambitie van het Rijk om in 2050 energieneutraal te zijn. De ambitie van de waterschappen is om al in 2025 energieneutraal te zijn. Dit willen zij bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en in 2025 100%. Daarnaast stellen de waterschappen hun eigendommen zoals terreinen, gemalen en dijken beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken.

De komende jaren breidt het waterschap het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Zo staan er projecten op stapel in Heerle, Zundert, Hoeven, Wagenberg en op het Hof van Bouvigne, het centrale kantoor het waterschap in Breda.

Groene warmte voor Bredase wijk

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda hebben eind 2013 het Groene Warmtestation in de Bredase wijk Haagse Beemden in bedrijf genomen. In het Groene Warmtestation gebruikt het waterschap biogas, afkomstig van het eigen zuiveringsproces op de rioolwaterzuivering Nieuwveer, voor de productie van groene stroom voor gebruik op de zuivering.

Het waterschap en de gemeente leveren de warmte, die bij de productie van deze groene stroom vrijkomt, via het Groene Warmtestation en het warmtenet aan de bewoners van de wijk Bouverijen. Het Groene Warmtestation zorgt voor de warmwatervoorziening en verwarming van ongeveer 450 woningen in deze wijk.

Duurzame oeverbeschoeiing van autokunststoffen

Eén van de duurzame innovaties waar waterschap Brabantse Delta gebruik van maakt is duurzame oeverbeschoeiing. Deze oeverbeschoeiing wordt meestal gemaakt van hout, maar heeft daardoor een relatief korte levensduur. Door gebruik te maken van duurzame oeverbeschoeiing wordt de levensduur vergroot tot minstens 30 jaar. Deze oeverbeschoeiing, een voorbeeld van een innovatie voor de circulaire economie, wordt vervaardigd uit oude autokunststoffen, zoals bumpers, bekleding, vloermatten en spatborden. Deze grondstoffen worden verwerkt tot palen, planken en damwandprofielen.

Week van de circulaire economie

Van maandag 15 tot en met 19 januari 2018 staan duurzame ambities en initiatieven centraal tijdens de Week van de circulaire economie. Nederland circulair in 2050. Die ambitie heeft het kabinet neergezet in het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en is door maatschappelijke partners en meer dan 350 ondertekenaars onderschreven in het Grondstoffenakkoord. Ook de waterschappen ondersteunen dit akkoord. Op 15 januari zijn vijf transitieagenda’s, aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) overhandigd om de omslag naar een circulaire economie te versnellen. De waterschappen pakken ook de handschoen op en presenteren de volgende stap in het Grondstoffenakkoord door alvast een eerste aanzet te geven voor een Taskforce Herijking Afvalstoffen.

Met deze taskforce willen de waterschappen de circulaire economie een stap dichterbij brengen. Waterschappen beschouwen afvalstromen steeds meer als een bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Denk hierbij aan grondstoffen uit afvalwater en berm- en slootmaaisel. Door toepassing van innovatieve technieken kunnen stoffen zoals fosfaat en cellulose worden teruggewonnen en kunnen vezels uit grassen worden toegepast in composieten. Om de innovatie op dit gebied te versnellen zijn aanpassingen in wet- en regelgeving vereist.