Regionale vertaling Interbestuurlijk Programma: Nederland sneller klimaatbestendig

22 februari 2018 Op 14 februari tekenden minister-president Rutte, minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen het Interbestuurlijk Programma.

Het Interbestuurlijk Programma bevat de uitgangspunten voor een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken die de verschillende bestuurslagen overstijgen, bijvoorbeeld op het gebied van het sociaal domein, duurzame economische groei, energie en klimaat en mobiliteit. De samenwerking tussen Rijk en decentrale overheden in dit traject is nieuw. Zowel de keuze voor de thema’s als de aanpak sluiten goed aan bij de opgave van de waterschappen. Wij zijn dagelijks bezig met waterbeheer om onze delta veilig, leefbaar en economisch welvarend te houden.

Forse opgave, grote verandering

De klimaatdoelstellingen van Parijs halen betekent voor Nederland een halvering van de CO2 uitstoot in 2030. De afgelopen jaren is de CO2 uitstoot in Nederland nog steeds niet gedaald. Het klimaatvraagstuk is breder dan de CO2 uitstoot alleen en raakt de totale (ruimtelijke) inrichting van de samenleving. De komende vier jaar zijn bepalend of we er in Nederland in slagen een substantiële verandering en innovatiebeweging in de samenleving op gang te brengen. Dit vergt een onorthodoxe aanpak tussen overheidspartners, bedrijfsleven en samenleving.

Krachtenbundeling in regio zuid

Zuid-Nederland bereidt zich versneld voor op de toekomst om te zorgen dat klimaatverandering de regio niet overkomt, maar wordt omgezet in kansen voor een fijne en veilige omgeving om in te wonen en in te werken. Dit vraagt om nieuw partnerschap gericht op klimaat. Gemeenten zijn politiek in de lead. Door kennis, organisatievermogen en innovatiekracht kunnen waterschappen gemeenten versterken. De provincies kunnen deze processen ondersteunen en verbinden. In de uitvoering van deze klimaatambitie komt het aan op samenwerking, uitvoeringskracht én innovatie.

Waterschap Brabantse Delta wil graag losse initiatieven samenbrengen tot een grotere beweging: een klimaatstroom voor Zuid- Nederland. Daarmee kunnen we vanuit de regio een bijdrage leveren aan het nationale klimaatakkoord. Dit gaan we doen voor de thema’s energie, adaptatie en circulaire economie.

Regionale investeringen adaptatie

Voor ruimtelijke adaptatie ligt er een investeringsaanbod vanuit Noord-Brabant en Limburg. De gezamenlijke investeringsinspanning voor de benodigde maatregelen bedraagt nu al meer dan 500 miljoen euro per jaar; vanaf 2020 komt daar naar verwachting 50 miljoen euro per jaar bij. Dit zal onder meer worden besteed aan het vergroten van de capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van hitteplekken in de stad, het vergroenen van de openbare ruimte, het beter opvangen van regenwater en het vergroten van mogelijkheden om water in de bodem te laten infiltreren. De regio vraagt hiervoor een extra bijdrage van de Rijksoverheid uit het Deltafonds. Zo kan letterlijk dit jaar nog de schop in de grond.

Het Interbestuurlijk Programma is een vervolg op de Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland en het regeerakkoord en een opmaat naar het nationale klimaatakkoord.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid en Unie van Waterschappen.