Meer natuur voor regio Hart van Brabant

5 maart 2018 De negen Hart van Brabant gemeenten en drie waterschappen hebben 1 maart het 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Daarmee geven ze aan om in regioverband actief aan de slag te gaan met de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer aan ecologische verbindingszones. Dat maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden.
De Brabantse waterschappen hebben samen met gemeenten en andere partners het Natuurbod Hart van Brabant aangeboden aan de provincie.

In het natuurbod stellen de regiogemeenten en waterschappen voor om gezamenlijk de doelen te realiseren met provincie, het groen ontwikkelfonds, terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar drie gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

Goede waterkwaliteit

“Het realiseren van de doelen in dit Natuurbod is van groot belang voor de waterschappen”, aldus Cécile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. “De Brabantse waterschappen hebben de opgave om ecologische verbindingszones en beekherstel te realiseren. Ook is het belangrijk voor een goede visstand om knelpunten in de trek van vissen (vismigratie) op te lossen. Die maatregelen dragen bij aan een betere waterkwaliteit en zijn belangrijk om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Wij zien het Natuurbod als een uitdaging om onze doelen samen met gemeenten, terrein beherende organisaties en andere partijen te realiseren.”

Grote verscheidenheid

De regio Hart van Brabant beschikt over een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er een grote druk op de natuur door stedelijke ontwikkelingen. Om de natuurlijke kwaliteiten te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren.

Het bod is een logisch vervolg op het natuurbod dat de vijf grootste Brabantse steden in oktober 2016 presenteerden. Hierin is voor de gemeente Tilburg 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan ecologische verbindingszones opgenomen. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten buiten te zien.