Waterschap Brabantse Delta geeft opdracht realisatie keermiddelen met gemalen aan Boskalis

11 april 2018 Project Verbetering Regionale Keringen
Ondertekening contract Boskalis

Na een intensief aanbestedingstraject kan het ontwerpen en realiseren van de keermiddelen met gemalen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart starten. Waterschap Brabantse Delta heeft de opdracht gegund aan Boskalis Nederland BV. Woensdag 11 april is het contract getekend. In maart 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan is het achterland voldoende beschermd tegen wateroverlast als gevolg van hoog water.

Sterke aanbieding op participatie en duurzaamheid

“Boskalis heeft een kwalitatief sterke aanbieding gedaan die rekening houdt met de wensen van inwoners en met aandacht voor cultuurhistorie en duurzaamheid” aldus de projectleider Verbetering Regionale Keringen van waterschap Brabantse Delta. Boskalis betrekt belanghebbenden zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast heeft zij in haar ontwerp een keuze gemaakt voor een verantwoorde inpassing in het landschap waarbij cultuurhistorische waarden worden hersteld. Er wordt gestuurd op CO2-reductie en op gebruik van duurzaam materiaal voor de keermiddelen. Duurzaamheid en participatie zijn voor waterschap Brabantse Delta zwaarwegende doelstellingen binnen waterveiligheidsprojecten.

Keuze voor keermiddelen met gemalen

In 2016 heeft waterschap Brabantse Delta in samenwerking met de omgeving gekozen voor een alternatief op het verbeteren van de dijken langs de Leursche Haven, de Kibbelvaart en de Laaksche Vaart. Dit zogenaamde voorkeursalternatief bestaat uit het plaatsen van keermiddelen en gemalen aan de monding van de vaarten. Deze oplossing neemt veel minder ruimte in beslag dan een volledige dijkverbetering. Boskalis gaat dit voorkeursalternatief nu uitwerken in een definitief ontwerp en na instemming van het waterschap ook realiseren. Het bestuur van het waterschap heeft groot vertrouwen in de aanpak en de uitvoering van de opdracht door Boskalis.

Waterveiligheid en project Verbetering Regionale Keringen

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark bij de Leursche Haven, de Kibbelvaart en de Laaksche Vaart steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mens, dier en bedrijf achter de dijk moet nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan.

Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale keringen in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken.