Waterschap start maaionderhoud aan waterlopen

1 mei 2018 Binnenkort start waterschap Brabantse Delta weer met het jaarlijkse maaionderhoud van de waterlopen in West- en Midden-Brabant. Maaien is belangrijk, omdat het waterschap zo voorkomt dat waterlopen dichtgroeien en er wateroverlast kan ontstaan.
Maaiwerkzaamheden

Goed onderhoud van belang

Wanneer oevers niet goed onderhouden worden, slibben onze watergangen dicht. Dat kan niet alleen leiden tot wateroverlast, ook is het slecht voor planten en dieren in en rondom het water. In de zomer kan het dichtslibben bijvoorbeeld leiden tot blauwalg, stank en vissterfte. Voor goed waterbeheer is het dus van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen goed worden onderhouden.

Rekening houden met ecologische functie

Maaien beïnvloedt de natuur in en om de oevers (ecologische kwaliteit). Met name de manier van maaien en de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn van belang. Het waterschap stemt daarom het maaibeheer af op de ecologische functie van een oever. Dit heet gedifferentieerd maaibeheer of aangepast beheer.

Obstakels weghalen uit het water

Om efficiënt te kunnen werken en schade te beperken, is het belangrijk dat de waterlopen die gemaaid worden goed bereikbaar zijn. Eigenaren van grondpercelen langs de waterlopen wordt gevraagd obstakels in het water weg te halen en ook op andere manieren te zorgen voor zo min mogelijk belemmeringen. Het waterschap ziet erop toe dat maaiwerkzaamheden en ander onderhoud goed uitgevoerd kunnen worden.

Nieuwe uniforme keur

De regels voor onderhoud aan waterlopen vindt u in de Keur. Daarin staat ook dat het maaisel op het land wordt gelegd en dat de betreffende eigenaren het losse maaisel moet verwijderen. Dit Brabantse waterschappen hebben de regels in de Keur vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. De website brabantkeur is een online en visueel hulpmiddel waar de Keur eenvoudig en beeldend wordt uitgelegd. Per thema is er informatie te vinden over vergunningen, regels en meldingen.

Overzichtskaarten

Wilt u meer weten over het onderhoud van waterlopen, bezoek dan onze pagina over maaionderhoud.

Bekijk hier de officiële bekendmaking.