Droogtebericht waterschap: prioriteit ligt bij de extra aanvoer van water

26 juli 2018 Waterschap Brabantse Delta houdt de droogtesituatie goed in de gaten en grijpt in waar nodig. Op dit moment ligt de prioriteit van het waterschap bij de extra aanvoer van water. Loco dijkgraaf Kees de Jong: “We treffen maatregelen om waar het kan extra water aan te voeren en het water te laten stromen om onherstelbare schade aan de natuur zoveel mogelijk te voorkomen. Als water namelijk lang stil staat heeft het een lange verblijftijd in het watersysteem. Dat is dat slecht voor de waterkwaliteit. Er ontstaan dan snel hoge concentraties blauwalg in het water, wat gevaarlijk is voor mensen en dieren. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast willen we graag zo lang mogelijk aan de wateraanvraag door agrariërs voldoen”.
Slootbodem voor stuw Groot Vergoor

Welke noodmaatregelen neemt het waterschap?

Het beleid van het waterschap richt zich op het zo lang mogelijk water vasthouden zodat het in droge tijden gebruikt kan worden. Om die reden heeft het waterschap al vanaf februari van dit jaar zoveel mogelijk water gespaard zodat bijvoorbeeld de Aa of Weerijs nog steeds een goed waterpeil heeft. Kees de Jong over de extra maatregelen: “Wanneer we kijken naar de Mark, Vliet en Dintel zien we dat de doorstroming van water in het systeem niet snel gaat. Het water heeft een langere verblijftijd dan normaal. Om dat tegen te gaan worden er noodmaatregelen genomen. In samenwerking met Rijkswaterstaat is de Marksluis geopend om extra water vanuit het Wilhelminakanaal naar het Markkanaal te spuien. Hierdoor komt er extra water binnen. Ook wordt er vanuit de Roode Vaart extra water ingelaten waardoor via Zevenbergen meer water wordt aangevoerd op de Mark, Vliet en Dintel. Om ervoor te zorgen dat er meer stroming in het water komt, is van belang dat het water ook ergens naartoe kan. Om die reden is het peil van het Volkerak-Zoommeer verlaagd door Rijkswaterstaat. Doordat er nu meer water binnenkomt én het sneller kan afstromen, is de verblijftijd verlaagd en ontstaan er minder snel hoge concentraties blauwalg. Een mooie samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat!”.

Onttrekkingsverboden per deelgebied

Wanneer het waterschap merkt dat het waterpeil in sloten en beken zakt, kan het verboden worden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod. Het is heel belangrijk dat het waterpeil goed blijft omdat er anders onherstelbare schade aan sloten en beken ontstaat. Daarnaast is de kans bij (te) laag water groot dat de waterkwaliteit afneemt. Het ondiepe water wordt sneller warm en heeft minder zuurstof. Dat is dodelijk voor waterplanten en waterdieren.

Het instellen van een onttrekkingsverbod gaat per deelgebied en geldt dus niet voor het hele werkgebied van het waterschap of de hele provincie Brabant. Op dit moment heeft waterschap Brabantse Delta in enkele gebieden een verbod ingesteld. Dan gaat het om een verbod op het onttrekken van oppervlakte water voor het beregenen van grasland of om een totaalverbod op het onttrekken van oppervlakte water (met uitzondering van agrariërs met kapitaalintensieve teelt). Op de website van het waterschap staat een kaart waarop te zien welk verbod voor elk gebied geldt. De afdeling Handhaving van het waterschap ziet toe op het naleven van de onttrekkingsverboden.

Zij voeren verscherpte controle uit op de naleving van het verbod om water te onttrekken.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over droogte? Het waterschap helpt u graag verder. Voor alle vragen over de droogte is een speciale pagina op de website gemaakt: www.brabantsedelta.nl/droogte. Daar staat ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden over de droogte.

 

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.