Kadernota 2019-2028: grote uitdagingen voor waterschap Brabantse Delta

12 juli 2018 Op woensdag 11 juli heeft het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta de Kadernota 2019-2028 vastgesteld. De Kadernota vormt de uitwerking van het Bestuursakkoord en Waterbeheersplan uit 2015 waarbij jaarlijks wordt bekeken of er aanleiding is om de koers bij te stellen.

Een aantal onderwerpen uitgelicht:

Stoomversnelling in uitvoering

Omdat op 20 maart 2019 de waterschapsverkiezingen plaatsvinden, is dit de laatste Kadernota van het zittende bestuur. Dat betekent het einde van een bestuursperiode waarin veel projecten in uitvoering zijn gebracht. Enkele daarvan zijn, mede onder invloed van de klimaatverandering, afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt.

Financieel

De komende jaren krijgt een ambitieus investeringsprogramma zijn beslag. “Denk aan grote projecten zoals de renovatie van de afvalperswaterleiding van Moerdijk tot Bath en het project Verbetering Regionale Keringen”, vertelt Theo Schots, bestuurder van waterschap Brabantse Delta. Ondanks deze forse investeringen worden de tarieven niet extra verhoogd. “De tariefontwikkeling blijft binnen de kaders die het algemeen bestuur heeft gesteld”, aldus een trotse Theo Schots.

Klimaatschap versus waterschap

De klimaatverandering is een grote maatschappelijke uitdaging. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Iedereen ziet dat de laatste tien jaar steeds meer extreme hoosbuien of juist perioden van droogte optreden. Het effect van deze klimaatverandering op steden, het landelijk gebied en de natuur is enorm. Door de klimaatverandering groeit de maatschappelijke relevantie van ons werk.” Dit was ook onderwerp van discussie in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli. “Groeit het waterschap naar een klimaatschap? Het waterschap is al honderden jaren een klimaatschap! Maar het klimaat is van ons allemaal en we moeten de gevolgen van klimaatverandering ook in gezamenlijkheid aanpakken”, aldus een van de bestuursleden.

Alleen samen bereik je meer

De opgaven van de toekomst, zoals de reductie van broeikasgassen, circulaire economie en (ruimtelijke) klimaatadaptatie zijn inderdaad alleen in gezamenlijkheid aan te pakken. Er is een steeds intensievere samenwerking met partners als gemeenten, provincie, bedrijven, agrarische organisaties, natuurbeschermers én inwoners. Het waterschap neemt hierin een voorbeeldrol en stelt zich op als versterkende overheid. Zo is het waterschap kennisdrager en gesprekspartner bij initiatieven van gemeenten en provincie.

Wat doet het waterschap voor het klimaat?

Het waterschap werkt aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering door het onderhouden van een robuust watersysteem en goed peilbeheer. Denk aan het verbreden van sloten, de aanleg van duurzame oevers, het baggeren van sloten, het maaien van oevers en sloten, het preventief vasthouden (of juist wegpompen) van water, beheren van het waterpeil met gemalen en stuwen en het adviseren bij nieuwbouwplannen over voldoende waterberging in de stad of op bedrijventerreinen.

Doe ook mee!

Een steentje bijdragen kan bijvoorbeeld door een watervriendelijke tuin te maken. Haal de tegels eruit en zet plantjes erin. Schaf een regenton aan voor de opvang van water. Of breng vijvers, gootjes of hoogteverschillen aan in de tuin. Zo wordt het riool minder belast. Daarnaast bieden bomen schaduw, verkoeling en nemen ze veel water op.

Voorop staan nog steeds de kerntaken ‘droge voeten, schoon water en voldoende water’. Die taken veranderen niet, maar de uitdagingen worden wel groter en hebben de aandacht van het waterschap.