Nieuwe start project Noordrand Midden

6 juli 2018 Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan samen aan de slag om de waterhuishouding in de natuurgebieden ten noordwesten van Etten-Leur te verbeteren in combinatie met de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Het betreft de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken, ook wel bekend als onder de naam Noordrand-Midden. Daartoe hebben de drie partijen op 6 juli 2018 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Al in 2010 waren er plannen om de water- en natuurdoelen in het gebied in Noordrand Midden te realiseren. Het gebied, dat één van de zogenoemde natte natuurparels in Brabant is, stond hoog op de prioriteitenlijst. Er is toen gestart met de grondverwerving en het maken van een inrichtingsplan. Het project werd in het najaar 2011 voortijdig beëindigd vanwege het plotseling stopzetten van de rijksbijdrage voor realisatie van natuurgebieden. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is het begin van een nieuwe start van het project Noordrand Midden.

De drie partijen gaan aan de slag om een watersysteem te maken dat zowel goed is voor de natuur als voor de omliggende landbouw. Het waterschap ziet kansen om de klei uit het gebied te benutten bij de versterking van de kades langs de Mark. Staatsbosbeheer heeft ambities om moerasnatuur in Weimeren te ontwikkelen in combinatie met waterberging.

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaan de drie partijen samen aan de slag en wordt de planning van het project verder uitgewerkt. De grondbezitters worden tijdig op de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen in het gebied.