Proef met nieuwe manier van maaien op dijken: sinusmaaien

10 juli 2018 Waterschap Brabantse Delta voert de komende twee jaar op verschillende dijkvakken in het werkgebied van het waterschap een proef uit om de variatie in de begroeiing op dijken te bevorderen door te maaien in willekeurige patronen, aangeduid met 'sinusmaaien' . Bij deze werkwijze laat het waterschap bij elke maaibeurt ongeveer tweederde van het totaal te maaien perceel staan. Door ook bij de volgende onderhoudsronde te maaien in bochten en slingerende patronen, ontstaat een uitgebreide verscheidenheid in vegetatie. Sommige delen worden zo een paar keer per jaar gemaaid terwijl andere delen één of meerdere jaren blijven staan.
Slingerend maaipatroon op de dijk langs de Amertak bij Geertruidenberg, één van proeflocaties.
Verschillen in variatie van de begroeiing al goed zichtbaar.
Speciale maaimachine voor dijken.

Goed voor insecten

Het onderzoek richt zich op het vergroten van het soortenrijkdom aan insecten. Die zijn in hun levensstadia afhankelijk van verschillende plantensoorten en de verschillende stadia van de begroeiing. Daar profiteren vogels en kleinen zoogdieren weer van die door bijvoorbeeld een hogere begroeiing meer ruimte hebben voor nest- en vluchtgelegenheid. Volgend jaar en aan het einde van de proef bekijkt het waterschap het effect van deze vorm van het maaien van dijken op de flora en fauna.

Vlinders

Deze methode is bijvoorbeeld beter voor de vlinderstand. Elk stadium van rups tot vlinder is gebaat bij verschillen in soorten vegetatie en de hoogte daarvan. Zo is er voor elk stadium van een vlinder: ei-rups-pop-vlinder een stuk aanwezig dat voldoet. Alle vlindersoorten hebben een ander patroon in de cyclus. Er zijn soorten die overwinteren als ei, maar ook soorten die als rups overwinteren of als vlinder.