Update 1 oktober – Enkele onttrekkingsverboden opgeheven, andere afgeschaald naar verbod voor grasland

1 oktober 2018 In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta is het nog steeds droog, maar er treedt langzaam maar zeker op sommige plekken verbetering op in de droogtesituatie. Door de neerslag in de afgelopen periode is in enkele watergangen weer voldoende water om te kunnen beregenen. Daarom worden er weer enkele onttrekkingsverboden opgeheven en andere terug geschaald van een totaalverbod naar alleen een verbod op het beregenen van grasland vanuit oppervlaktewater.
Onder andere de inlaat bij gemaal Brooijmans langs de Steenbergsche Vliet staat weer open.

De volgende onttrekkingsverboden worden opgeheven:

 • Stroomgebied van de Aa of Weerijs
 • Aa of Weerijs
 • Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop.

De volgende onttrekkingsverboden worden omgezet van een totaalverbod naar een verbod grasland. Dat betekent dat het onttrekkingsverbod nog geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen.

 • Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal
 • Dongevallei

Droogte

Het is nog steeds droog en dit heeft effect op de planten en dieren en ons gebied en daarmee ook op het werk van waterschap Brabantse Delta. Medewerkers van het waterschap houden nog steeds de meest kritieke plaatsen in de gaten. Het lukt niet om overal tegelijk te controleren. Mocht u iets zien dan kunt u dit melden door te bellen naar: 076 564 10 00.

Actuele kaart met onttrekkingsverboden

Het intrekken van onttrekkingsverboden maakt het waterschap bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Kijk voor de actuele situatie rond de onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Contact

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u telefonisch contact opnemen: 076 564 10 00.

Update 6 september -  Enkele onttrekkingsverboden opgeheven, andere afgeschaald naar verbod voor grasland

De volgende onttrekkingsverboden worden opgeheven:

 • Stroomgebied van de Bovenmark en zijbeken (inclusief de waterloop Bovenmark zelf)
 • Brandse Vaart en zijbeken
 • Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek maar (inclusief de waterloop Molenbeek zelf).

De volgende onttrekkingsverboden worden omgezet van een totaalverbod naar een verbod grasland.

Dat betekent dat het onttrekkingsverbod nog geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen.

 • Stroomgebied van de Aa of Weerijs (inclusief de waterloop Aa of Weerijs zelf)
 • Stroomgebied van de Ligne

Aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte heeft effect op de planten dieren en ons gebied en daarmee ook op het werk van waterschap Brabantse Delta. Medewerkers van het waterschap houden nog steeds de meest kritieke plaatsen in de gaten. Het lukt niet om overal tegelijk te controleren. Mocht u iets zien dan kunt u dit melden door te bellen naar: 076 564 10 00.

Update 13 augustus – tijdelijk weer onttrekking mogelijk uit waterlopen poldergebieden, inlaten Vliet staan open

Waterschap Brabantse Delta schort het verbod op voor alle onttrekkingen van oppervlaktewater uit de poldergebieden die afgelopen week waren ingesteld. Dat betekent dat de inlaten langs de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet weer open worden gezet om het water in de achterliggende polders aan te vullen. Dat water mag tijdelijk weer gebruikt worden voor beregening. De concentraties blauwalgen zijn dusdanig gedaald dat er weer water ingelaten kan worden. Deze maatregel gaat in op maandag 13 augustus vanaf 18.00 uur en geldt tot nader bericht.

Voldoende stroming en gunstige windrichting

De gunstige windrichting in combinatie met toegenomen stroming in het water en een lagere watertemperatuur heeft ervoor gezorgd dat de blauwalgconcentraties op de Vliet tot aanvaardbare normen zijn gedaald. Daardoor is het mogelijk om het water in de polders weer aan te vullen en het totaalverbod in die poldergebieden op te schorten. Dat past in het beleid van het waterschap voor het leveren van maatwerk tijdens deze droogteperiode.

Voor alle overige gebieden blijven de onttrekkingsverboden van kracht!

Verantwoord watergebruik

Het waterschap bekijkt de situatie nauwgezet van dag tot dag. Het waterschap doet een beroep op de ondernemers in dit gebied om het beschikbare water in te zetten daar waar de meeste behoefte aan water bestaat. Bedrijven met een alternatieve watervoorziening wordt verzocht om die voorziening te gebruiken. Hierdoor blijft het oppervlaktewater zoveel mogelijk beschikbaar voor die locaties waar de waterbehoefte het grootst is.

Meer informatie

Kijk voor de actuele situatie rond onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld. Daar vindt u ook de officiële bekendmakingen van deze onttrekkingsverboden. Via www.overheid.nl kunt u zich abonneren zodat u de voor u relevante bekendmakingen dagelijks ontvangt.

 

Update 10 augustus 2018

Waterschap Brabantse Delta schort het onttrekkingsverbod op voor de Aa of Weerijs voor de beregening van kapitaalsintensieve teelten. Dat betekent dat er tijdelijk tot nader bericht water uit de waterloop Aa of Weerijs zelf onttrokken mag worden voor de beregening van deze specifieke teelten. Deze maatregel gaat in op vrijdag 10 augustus vanaf 18.00 uur.

Kapitaalintensieve teelten

Kapitaalintensieve teelten zijn gewassen die erg afhankelijk zijn van water. Tot die gewassen horen:

 • Peulvruchten en groentegewassen
 • Containerteelt
 • Bos- en haagplantsoen aangeplant na 1 januari van het betreffende jaar
 • Zacht fruitteelt

Voor alle andere doeleinden blijft het onttrekkingsverbod van kracht!

Verantwoord watergebruik

Het waterschap bekijkt de situatie nauwgezet van dag tot dag. Het waterschap doet een beroep op de ondernemers in dit gebied om het beschikbare water in te zetten daar waar de meeste behoefte aan water bestaat. Bedrijven met een alternatieve watervoorziening wordt verzocht om die voorziening te gebruiken. Hierdoor blijft het oppervlaktewater zoveel mogelijk beschikbaar voor die locaties waar de waterbehoefte het grootst is.

Regenval en peilbeheer

De afname van de onttrekkingen van afgelopen week in combinatie met de regenval van de laatste dagen en het nauwgezette peilbeheer door het waterschap, heeft geleid tot een hogere waterstand in de Aa of Weerijs. Daardoor is het mogelijk om het verbod voor kapitaalintensieve teelten op te schorten. Dat past in het beleid van het waterschap voor het leveren van maatwerk tijdens deze droogteperiode.

Meer informatie

Kijk voor de actuele situatie rond onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor een onttrekkingsverbod is ingesteld.

 

Update 9 augustus 2018

Vanwege het sluiten van de inlaten vanuit de Steenbergsche Vliet in verband met te hoge concentraties blauwalgen, breidt het waterschap het totaal onttrekkingsverbod uit.
Het gaat om de bemalingsgebieden Westland (zuidelijk deel) en het poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw Vossemeer. Deze gebieden liggen tegen het Schelde-Rijnkanaal en ten noorden van Halsteren. Tegelijkertijd is voor het stroomgebied De Ligne het eerder ingesteld onttrekkingsverbod voor grasland uitgebreid naar een totaalverbod. Op de website www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat een actuele en interactieve kaart waarop gebieden staan aangegeven waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Waterschap Brabantse Delta heeft eerder vanwege te hoge concentraties blauwalgen inlaten gesloten waarmee vanuit de rivier de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet water wordt ingelaten in de aangrenzende poldergebieden. Het gaat om de inlaten naar de bemalingsgebieden Rietkreek, Brooymans, De Ever, Westland Leurschans. Ook de polders Koningspolder West, Koningsoordpolder West, Anna Polder Zuid-West en Anna Polder Noord-Oost kunnen niet meer van water uit de Steenbergsche Vliet worden voorzien. Op de website www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat een actuele en interactieve kaart waarop gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld staan aangegeven.

Blauwalgen

Blauwalgen verslechteren de waterkwaliteit en zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Door het sluiten van de inlaten is het ook niet meer toegestaan om water te onttrekken uit de poldersloten in dit gebied. Maandag 6 augustus heeft het waterschap deze maatregel al genomen in het poldergebied Rietkreek.

Onttrekkingsverbod

Het waterschap stelt tegelijkertijd met het sluiten van deze inlaten een onttrekkingsverbod in voor het water uit deze poldergebieden om het water in de poldersloten zoveel mogelijk op peil te houden en verspreiding van de blauwalgen over een groter gebied tegen te gaan. Het is ook nodig om schade aan oevers en de kans op sterfte van dieren en planten in het water te beperken. Ook levert het sproeien van water met blauwalgen gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn geen andere mogelijkheden om water aan te voeren in deze poldergebieden en het water op peil te houden.

Zodra de omstandigheden het toelaten, zet het waterschap de inlaten weer open en trekt het waterschap het verbod in. Het waterschap houdt daarvoor de situatie nauwgezet in de gaten.

Uitzonderlijke situatie

Het waterschap begrijpt dat die maatregel ingrijpend is voor alle watergebruikers, waaronder agrariërs. Het waterschap heeft alles op alles gezet om op verschillende manieren water aan te voeren naar deze poldergebieden ten behoeve van de natuur en de landbouw. De huidige droogte is echter een uitzonderlijke situatie die deze maatregel noodzakelijk maakt.

Drijflagen en hoge concentraties blauwalgen

Ondanks dat het waterschap de afgelopen weken maximaal heeft ingezet op voldoende wateraanvoer op de Steenbergsche Vliet en de Mark en Dintel, is de stroming in deze rivieren relatief laag. Dat komt mede door de vele onttrekkingen in het poldergebied ten behoeve van de landbouw. In combinatie met het warme weer en de hoge watertemperaturen hebben blauwalgen zich massaal kunnen ontwikkelen in deze rivieren. Op sommige plekken vormen zich drijflagen met blauwalgen. Net als bij stadswateren en andere waterpartijen waar blauwalgen zijn aangetroffen is ook hier het advies om contact met het water te vermijden.

Meer informatie

Kijk voor de actuele situatie rond onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor een onttrekkingsverbod is ingesteld, waaronder dit nieuwe verbod voor de betreffende bemalingsgebieden. Daar vindt u ook de officiële bekendmakingen van deze onttrekkingsverboden. Via www.overheid.nl kunt u zich abonneren zodat u de voor u relevante bekendmakingen dagelijks ontvangt.