Deltaprogramma 2019; werk maken van het klimaatbeleid!

18 september 2018 Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2019 gepresenteerd. Eén van de onderwerpen binnen het Deltaprogramma dit jaar is een rapport van Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Deltares heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan het actualiseren van de oorspronkelijke Deltascenario’s die in 2012-2013 door diverse onderzoeksinstellingen zijn opgesteld. Daarin is er speciaal gekeken naar de versnelde zeespiegelstijging.
Dijk langs het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer

Zeespiegelstijging

Uit het onderzoek van Deltares blijkt dat de zeespiegel mogelijk (veel) sneller stijgt dan tot nu toe voorzien. Het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. Waterbeheer in Nederland is nooit af en de waterbeheerders laten dit soort onderzoeken uitvoeren om veranderende omstandigheden een stap voor te blijven. We zien dat de voorspellingen steeds alarmerender worden, wat het belang onderstreept om ons goed voor te bereiden. Het is belangrijk dat er vervolgstudies worden uitgevoerd die mogelijk kunnen leiden tot een herijking van het Deltaprogramma. De waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen aan een klimaatbestendig Nederland, maar ook een actief klimaat- en energiebeleid is nodig om verdere klimaatverandering te beperken. Duurzame energie moet daarom een prioriteit zijn voor alle overheden, bedrijfsleven en inwoners.

Werk maken van het klimaatbeleid!

Het rapport toont aan dat de klimaatopgave een hele hoge prioriteit blijft houden voor ons waterschap. Verder grijpen we de kans aan om het belang te onderstrepen waarom we met z’n allen werk moeten maken van klimaatbeleid! Het rapport van Deltares betekent niet dat de dijken nu niet veilig zijn. Waterschap Brabantse Delta toetst de dijken elke zes jaar en werkt continu aan veilige dijken.

Het Deltaprogramma 2019, voorbereid door de deltacommissaris, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie is namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bericht Unie van Waterschappen - Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid