Extra aandacht voor natuur bij laatste maaironde van het jaar

20 september 2018 Het is nog steeds droog waardoor er weinig water in de sloten en beken staat. Dat geldt met name voor de stroomgebieden van de Bovenmark en de Aa of Weerijs in de hoger gelegen zandgronden in het zuiden van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. In sommige watergangen, waaronder de Turfvaart, de Bijloop, het Merkske, de Chaamsebeek, de Galdersebeek en de Kerelschebeek zitten libellelarven, vissen en amfibieën, sterk geconcentreerd op die plaatsen waar nog wel een beetje water staat.
Maaiwerkzaamheden

In overleg met deskundigen van het waterschap op het gebied van de waterhuishouding en natuur (hydrologen en ecologen) en onder toezicht van specialisten op het gebied van maaionderhoud (senior cultuurtechnisch medewerkers) voert het waterschap dit najaar de laatste maaiwerkzaamheden uit. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met aannemers die de maaimachines flexibel in kunnen zetten.

Die aandacht voor de natuur bij het onderhoud van sloten, beken en andere watergangen hoort bij de zorgplicht die het waterschap heeft volgens de Natuurwet. Hiermee letten we zowel op de natuurlijke omgeving van onze wateren als op de belangrijke functie van watergangen voor de aan- en afvoer van water. Want dat het weer een keer gaat regenen is zeker!