Waterschap stelt winterpeil in

2 oktober 2018 Waterschap Brabantse Delta is in het peilbeheerste gebied per 1 oktober officieel overgegaan naar het winterpeil. Daar is de afgelopen periode stapsgewijs naar toe gewerkt, in afstemming met agrariërs en terreinbeheerders. Het waterschap houdt bij het winterpeil nadrukkelijk de situatie rond droogte en (grond)watertekort in de gaten.
© Waterschap Brabantse Delta
© Waterschap Brabantse Delta

Winterpeil om overtollig water op te vangen

In de winter verdampt er door de lage temperaturen weinig water. Daarnaast is er in de zomer meer water nodig voor de groei van de gewassen dan in de winterperiode. Hierdoor kan de waterstand in sloten en vaarten stijgen door hevige regenval. Daarom stelt het waterschap in die gebieden waar het waterpeil met behulp van stuwen en gemalen geregeld kan worden - de zogeheten peilbeheerste gebieden - een winterpeil in dat in het algemeen lager is dan het zomerpeil. Met het instellen van het winterpeil zorgt het waterschap voor voldoende ruimte in sloten en andere watergangen om overtollig (regen)water op te kunnen vangen en af te voeren naar rivieren in de buurt. Het winterpeil geldt tot 15 mei 2019. Daarna wordt geleidelijk het zomerpeil weer ingesteld.

Maatregelen droogte nog steeds van kracht

Bij het winterpeil let het waterschap er in deze periode extra op dat er voldoende water in sloten en vaarten blijft om de grondwaterstand aan te vullen. Dat geldt zowel voor de peilbeheerste gebieden waar het winterpeil is ingesteld als voor de vrij afwaterende gebieden. Die laatste gebieden liggen in de hoger gelegen zandgronden in het zuiden van het werkgebied van het waterschap.

Omdat het nog steeds te droog is, gelden er in sommige gebieden nog verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de beregening van grasland.

Meer informatie

Op de website leest u meer over het waterpeilbeheer in het algemeen.