Waterschap draagt rioolgemalen en transportleiding over aan gemeente Breda

16 november 2018 Waterschap Brabantse Delta heeft op vrijdag 16 november drie rioolgemalen en een transportleiding officieel over aan de gemeente Breda. De gemeente is rioolbeheerder en wil met deze overdracht in de toekomst afvalwaterstromen beter kunnen sturen door middel van Real Time Control (RTC). Het gaat om een rioolgemaal in Ulvenhout, twee rioolgemalen in Bavel en een transportleiding van Teteringen naar Breda.
Dagelijks Bestuurslid Hans Peter Verroen (links) overhandigt de 'sleutels' aan wethouder Paul de Beer van Breda en draagt daarmee symbolisch de drie gemalen over.
Rioolgemaal Ulvenhout, één van de gemalen die waterschap Brabantse Delta overdraagt aan de gemeente Breda.

Drie miljoen liter afvalwater

Deze rioolgemalen zijn een schakel in het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater vanuit deze kernen naar het rioolstelsel van Breda. Ze verpompen samen dagelijks gemiddeld 3 miljoen liter afvalwater. Het waterschap vervoert uiteindelijk al het afvalwater van Breda en omliggende plaatsen via rioolgemaal Emerweg naar de rioolwaterzuivering Nieuwveer, ten noorden van Prinsenbeek. Daar zuivert het waterschap dagelijks 75 miljoen liter afvalwater voordat het gezuiverd en wel wordt geloosd op het Hollands Diep.

Real Time Control

Gemeenten in Nederland beheren hun gemeentelijke rioolstelsel en zorgen daarmee voor het inzamelen en transporteren van afvalwater door het vuilwaterriool. Regenwater gaat bij nieuwere rioolstelsels via een aparte buis naar een sloot of vijver in de buurt. De gemeente Breda werkt aan een speciaal sturingssysteem om die waterstromen beter te kunnen beheersen. Door te sturen kan het aanbod van afvalwater beter worden afgestemd op het zuiveringsproces en zoveel mogelijk vervuild regenwater in het systeem worden geborgen.

Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda: Het voordeel van een grote stad als Breda is dat het vrijwel nooit overal tegelijk en overal even hard regent. Door de afvalwaterstromen te sturen kunnen we bij regen eventuele overcapaciteit in een gebied beter benutten. Dat is goed voor het milieu. Ook zijn we beter in staat om in te grijpen bij een incident zoals stroomuitval of vervuild bluswater dat in het riool stroomt. We kunnen dan per direct een rioolgemaal in- of uitschakelen. Dat kan soms net het verschil uitmaken tussen wel of geen (milieu)schade.

Meten & monitoren

Vijftien gemeenten, waaronder de gemeente Breda, en het waterschap verbeteren hen afvalwatertransportsysteem met een nieuw systeem van meten en monitoren dat op dit moment wordt ingevoerd. Door meetgegevens van de riolering te vergelijken met bijvoorbeeld neerslaggegevens, kunnen de deelnemende gemeenten achteraf zien waar er problemen optreden en zo betere plannen maken voor aanpassing van het rioolsysteem.

Hans Peter Verroen, bestuurslid waterschap Brabantse Delta: Riolering en afvalwaterzuivering zijn voor veel mensen onbekende schakels in de zorg voor schoon water en gezondheid. De overdracht is een logische stap in de samenwerking op dit gebied. De gemeente krijgt hierdoor de kans om de afvalwaterstromen beter te sturen en daar profiteren alle inwoners van. Het waterschap blijft met het project meten en monitoren betrokken en kan zo het zuiveringsproces optimaal afstemmen op de aanvoer vanuit de gemeentelijke rioolstelsels.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen, 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant en Brabant Water werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.