Waterschapsbelasting stijgt licht

29 november 2018 Waterschap Brabantse Delta trekt in 2019 138,3 miljoen euro uit voor veilige dijken, schoon water en voldoende water. Dat doen we bijvoorbeeld door in Midden- en West Brabant dijken te inspecteren en te verstevigen, afvalwater te zuiveren en het waterpeil te bewaken. Naast deze dagelijkse waterschapstaken bereiden we ons ook in 2019 voor op de gevolgen van klimaatverandering en investeren we in verschillende projecten. Ondanks een fors investeringsprogramma houden we de stijging van de waterschapslasten binnen de gestelde norm. Het algemeen bestuur heeft op 28 november de begroting vastgesteld waarbij is uitgesproken om in de toekomst aandacht te hebben voor de juiste balans tussen hoge ambities en lastenverhoging.

Gevolgen klimaatverandering

Op dit moment zijn de gevolgen van de langdurige droogte van afgelopen zomer nog steeds te merken. Ook hebben we in Midden- en West Brabant in het eerste deel van het jaar lokaal situaties van ernstige wateroverlast en schade gezien voor inwoners en agrariërs. Bestuurder Theo Schots vertelt hierover: “Tijdens extreme weersituaties zoals hoosbuien en langdurige droogte maakt het waterschap meer kosten dan onder normale omstandigheden. We spelen effectief in op deze situaties, dat hoort bij ons werk. Daardoor kunnen wij de kosten opvangen in de begroting en leiden deze extreme situaties nu niet direct tot een verhoging van de waterschapsbelasting”. Voor de langere termijn zijn de waterschappen in Nederland volop bezig om ervoor te zorgen dat ze deze extreme omstandigheden structureel aan kunnen. Het verhogen en verstevigen van dijken, het inrichten van gebieden om water op te slaan en het aanpassen van gemalen om water sneller te kunnen verplaatsen zijn enkele maatregelen. Deze maatregelen kosten geld. Door (duurzame) innovaties, nieuwe samenwerkingen met betrokken partners en efficiencymaatregelen houden we de lastenstijging voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk. Toch is het onvermijdelijk dat deze maatregelen in de toekomst impact op de waterschapsbelasting hebben.

Investeringen in projecten

In 2019 investeert het waterschap 60 miljoen euro in verschillende projecten bij waterschapslocaties of in het werkgebied. Voorbeelden zijn het verduurzamen van de rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer  en de renovatie van de afvalwaterpersleiding (AWP). De AWP verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant en vervoert  dit water naar de zuivering in Bath. De komende jaren vernieuwen en vergroten wij de capaciteit van de installaties en de leidingen zodat we het afvalwater de komende 30 jaar goed kunnen blijven afvoeren.
Het waterschap zoekt in projecten ook steeds meer samenwerking met gemeenten, bedrijven en particulieren. Een mooi voorbeeld is het partnerschap met NatuurNetwerk Brabant waarbij we ons inzetten voor de verbetering van natuurgebieden. Denk aan de aanleg van ecologische verbindingszones in bijvoorbeeld Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, natte natuurparels en
beekherstel. Zo krijgen planten en dieren meer ruimte. Meer natuur is ook belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering en zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen, werken en genieten.

Dienstverlening verbeteren

Waterschap Brabantse Delta wil gezien worden als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap. Daarom wordt ingezet op een verdere verbetering van het contact met inwoners, bedrijven, agrariërs, eigenaren van natuurterreinen en andere partners. Ook digitalisering kan daarin een rol spelen. We investeren in een nieuw klantgericht zaaksysteem waarmee u zaken met het waterschap snel en gemakkelijk online kunt regelen en volgen.

Waterschapsverkiezingen 2019

In 2019 breekt ook een nieuwe bestuursperiode aan voor het waterschap. Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Na de verkiezingen wordt een nieuw algemeen bestuur aangesteld voor de periode van vier jaar. De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta, kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks namens de inwoners in het bestuur van waterschap Brabantse Delta zitten.

Waterschapsbelasting 2019: wat gaat u betalen?

In 2019 betalen de meeste huishoudens  en agrariërs iets meer waterschapsbelasting dan in 2018. Een gezin met twee kinderen en een koopwoning van twee ton betaalt in 2019 €292,28. Dat is 1% meer dan in 2018. Een eenpersoonshuishouden met een huurwoning betaalt in 2019 €114,35. Dat is een stijging van 4%. Een agrarisch bedrijf krijgt te maken met een verhoging van de lasten van 6,5%. Bestuurder Theo Schots geeft aan: “Gezien de grote opgaven waarvoor de waterschappen staan, vind ik het een knappe prestatie dat de lastenstijging binnen de gestelde norm blijft. Dat bereiken we door efficiënt samen te werken, op de kosten te letten en door onze reserves te gebruiken.”