Samenwerking met gemeente Drimmelen voor ecologische verbinding Zonzeel en rivier de Mark

21 maart 2019 Een natuurlijke verbinding tussen waterrijk natuurgebied Zonzeel en rivier de Mark. Dat is een ambitie uit het provinciale Natuurbeheerplan om versnippering van Brabantse natuur tegen te gaan. Waterschap Brabantse Delta en gemeente Drimmelen ondertekenen 20 maart een overeenkomst en gaan samen met deze ambitie aan de slag.
Samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en gemeente Drimmelen. Foto: Eef Pompe

Met de samenwerkingsovereenkomst spreken waterschap Brabantse Delta en gemeente Drimmelen de intentie uit dat zij samen een ecologische verbindingszone van ongeveer zeven kilometer tussen natte natuurparel Zonzeel (het waterrijke natuurgebied ten westen van Hooge Zwaluwe) en rivier de Mark (ten westen van Terheijden) willen realiseren. De beschikbaarheid van grond in het gebied en werkzaamheden rondom regionale keringen (dijken) spelen een belangrijke rol. Het waterschap en de gemeente gaan daarom de komende tijd met grondeigenaren in gesprek om mogelijkheden te verkennen. Ook stelt het waterschap een projectplan op waar inwoners tijdens een inspraakprocedure op kunnen reageren.

Cécile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: "Een volgende stap in de goede richting van het Natuurnetwerk Brabant."

Doel

Ecologische verbindingszones verbinden bestaande natuurgebieden via nieuwe of herstelde natuur. Ze vormen trekroutes en (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Denk aan ringslangen, libellen, juffers, meervleermuizen, rietvogels en watergebonden zoogdieren als de noordse woelmuis, waterspitsmuis of zelfs de otter. Een ecologische verbindingszone kan ook verkoelend werken en het waterbergend vermogen van een gebied vergroten. Dan wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een hevige regenbui, beter opgeslagen in de watergang of bodem.

Jürgen Vissers, wethouder gemeente Drimmelen: “Drimmelen staat bekend als de blauwgroene gemeente. Dat komt in deze plannen perfect samen. Verbinden van natuur, moerasgebied met nieuwe kansen voor verschillende diersoorten en oplossingen voor water in het gebied.”

Kansen

Het verbinden van natuur biedt niet alleen kansen voor dieren, maar ook voor ondernemers of particulieren die zelf natuur willen maken en beheren. Natuur draagt bij aan een prettige omgeving om in te wonen, werken en recreëren. Hiervoor is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Voor project Ecologische Verbindingszone Terheijden-Zonzeel is GOB subsidie aangevraagd.